Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Do công đức đời trước mà kiếp này được làm tăng có đúng không
Episode 619th April 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:24

Share Episode

Shownotes

06 Do công đức đời trước mà kiếp này được làm tăng có đúng không     

Câu hỏi: 

Thầy Thích Chân Quang nói: “Các thầy không ở ngoài đời lấy vợ mà lại vào chùa đi tu là vì thần thánh sắp xếp, đời trước các thầy đã xây dựng công đức gì đó nên bây giờ đủ phước đức để làm tăng”.

Xin hỏi nhân dân:

- Ý 1: Thầy Chân Quang giảng như vậy có đúng không?

- Ý 2: Sao làm công đức mà lại có phước đức? Thầy này nói gì mà tréo ngoe vậy.

- Ý 3: Nếu làm tăng ni trong chùa là do có đủ phước đức. Vậy, sao có thầy tu rất nghèo và có thầy tu giàu hơn cả đại gia?

- Ý 4: Thần thánh có sắp xếp cho ai trở thành tăng ni không?

Trả lời:

- Ý 1: Thầy Chân Quang giảng như vậy là không đúng.

- Ý 2: Công đức, phước đức mà thầy không hiểu thì không làm tăng được.

- Ý 3: Ngày nay, nếu muốn làm tăng hay ni ở chùa là chỉ có tạo ác đức thôi, chớ làm gì tạo được phước đức được.

- Ý 4: Thần thánh là lo việc của thần thánh, còn con người đi tu là do cái tánh tưởng của con người mới đi tu làm tăng, làm ni.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/04/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/b0YUDuE5wf4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-thien-tong-19-04-2023-hoi-dap-ve-phap-thoai-thay-thich-chan-quang-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

06 Do công đức đời trước mà kiếp này được làm tăng có đúng không

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói: “Các thầy không ở ngoài đời lấy vợ mà lại vào chùa đi tu là vì thần thánh sắp xếp, đời trước các thầy đã xây dựng công đức gì đó nên bây giờ đủ phước đức để làm tăng”.

Xin hỏi nhân dân:

+ Ý 1: Thầy Chân Quang giảng như vậy có đúng không?

+ Ý 2: Sao làm công đức mà lại có phước đức? Thầy này nói gì mà tréo ngoe vậy.

+ Ý 3: Nếu làm tăng ni trong chùa là do có đủ phước đức. Vậy, sao có thầy tu rất nghèo và có thầy tu giàu hơn cả đại gia?

+ Ý 4: Thần thánh có sắp xếp cho ai trở thành tăng ni không?

Trả lời:

+ Ý 1: Thầy Chân Quang giảng như vậy là không đúng.

+ Ý 2: Công đức, phước đức mà thầy không hiểu thì không làm tăng được.

+ Ý 3: Ngày nay, nếu muốn làm tăng hay ni ở chùa là chỉ có tạo ác đức thôi, chớ làm gì tạo được phước đức được.

+ Ý 4: Thần thánh là lo việc của thần thánh, còn con người đi tu là do cái tánh tưởng của con người mới đi tu làm tăng, làm ni.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam