Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Lợi dụng Tôn giáo để trục lợi là như thế nào
Episode 1624th June 2024 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:03:56

Share Episode

Shownotes

16 Lợi dụng Tôn giáo để trục lợi là như thế nào

Trò hỏi:

Xin cho biết. Hiện nay Bộ Nội Vụ có nói nhiều về lợi dụng Tôn Giáo để trục lợi thì bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. Vậy lợi dụng Tôn Giáo để trục lợi là như thế nào?

Thầy trả lời:

Lợi dụng Tôn Giáo để trục lợi như sau:

1. Chùa cất ra Tu thành gì thì phải treo bảng thật rõ ràng. Chùa cất ra không treo bảng thật rõ ràng là chùa cất ra để trục lợi đó.

2. Chùa cất ra Tu để thành gì thì cũng phải treo bảng thật rõ ràng. Chùa cất ra tu không ghi Tu thành gì là chùa cất ra cũng để trục lợi.

3. Chùa cất ra Tu để thành gì rồi làm việc chi cũng phải treo bảng thật rõ ràng. Chùa cất ra Tu thành gì rồi mà không biết làm việc chi là chùa cất ra cũng để trục lợi đó.

4. Chùa cất ra Tu để thành gì thì cũng phải treo bảng thật rõ ràng. Chùa cất ra Tu không ghi Tu thành gì là chùa cất ra cũng để trục lợi đó. v.v…

Thì bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. 

Vì vậy các chùa phải nghiêm chỉnh có ghi bảng như sau:

  1. Chùa tu theo pháp môn nào của Đạo Phật, thì phải treo bảng thật rõ ràng.
  2. Chùa tu theo pháp môn nào của Đạo Phật mà thành rồi làm việc chi, thì cũng phải treo bảng thật rõ ràng.
  3. Công thức của chùa tu theo pháp môn nào của Đạo Phật, thì cũng phải treo bảng thật rõ ràng.
  4. Pháp môn nào của chùa tu thì phải cho người thắc mắc hỏi tự do. Trả lời không được không chửi người hỏi. 

Chùa mà không thực hiện các phần nói trên thì bị Bộ Nội Vụ phạt ít nhất là 5 triệu đó.

Trò hỏi:

Thông thường, bất cứ ngành nghề nào được Nhà Nước cho phép hoạt động thì phải tuân thủ như sau:

Cơ sở là xí nghiệp được Nhà Nước cho phép hoạt động sản xuất ra hàng hóa gì? Khi sản xuất ra rồi, để làm việc chi? Phải thực tế và rõ ràng, nếu không thực tế và rõ ràng thì bị Nhà Nước phạt. Nếu bị phạt nhiều lần thì phải đóng cửa cơ sở.

Các Đạo nói chung, còn Đạo Phật nói riêng cũng phải nằm trong khuôn khổ này như sau.

Tất cả các cơ sở Đạo xin Nhà Nước hoạt động phải có 3 yếu tố:

- Yếu tố 1: Đạo có danh là gì? Người đứng đầu Đạo phải có văn bản trình bày với Nhà Nước thật rõ ràng về danh Đạo của mình tổ chức tu, không mập mờ.

- Yếu tố 2: Người tu theo Đạo đã thành rồi, làm việc chi cũng phải có văn bản trình bày với Nhà Nước thật rõ ràng và trung thực.

- Yếu tố 3: Đạo thì phải có đầy đủ 12 phần như sau:

  1. Phải có quyển Giáo Lý của pháp môn tu.
  2. Phải có quyển Giáo Kinh của pháp môn tu.
  3. Phải cho người có thắc mắc hỏi tự do về pháp môn mình tu.
  4. Phải có giấy cam kết không tu sai pháp môn mình đăng ký tu.

Trò hỏi:

Vậy, xin cho tôi hỏi các Chùa thuộc Hội Đạo Phật quản lý có đầy đủ các phần nêu trên hay không?

Thầy trả lời:

Xin lỗi, phần này xin hỏi Hội Đạo Phật chứ làm sao chúng tôi biết được.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 24/06/2024

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Chapters

Video

More from YouTube