Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Đường về phật giới, trung ấm thân gặp vị thần khi đang ở trong trái đất hay bay ra ngoài trái đất
Episode 163rd July 2022 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:02:27

Share Episode

Shownotes

16 Đường về Phật giới, trung ấm thân gặp vị thần khi đang ở trong trái đất hay bay ra ngoài trái đất

Trò hỏi:

Tại sao khi trung ấm thân, bay ra ngoài trái đất được rồi, gặp Thần thực thi nhân quả. Sau cùng mở kho chứa nghiệp xem có bị siêu nhân quả không? Nếu có, thì không cho trở về Phật giới?

Thầy trả lời:

Cái này câu hỏi con đặt sai, khi con mất rồi thì con mới mang trung ấm thân thì con sẽ nhìn thấy ông Thần. Con sẽ nói chuyện với ông Thần.

  • “Bây giờ đó, có công đức muốn về hay không? Hay là muốn trở lại ở lại dòng tộc làm giàu, kỳ tới mày có 10 ngàn tỉ, mày ở lại không? Mày hưởng”.
  • Nghe nói 10 ngàn tỉ, “thôi tôi ở lại, tôi không về, tôi ở lại đi tiếp”, bởi vì thấy tiền nhiều quá, thấy vàng nhiều quá.

Còn muốn về thì về:

  • Ông nói là “đời sau này mày sẽ có 1 ngàn lượng vàng đó, mày ở lại hay mày về?”.
  • Nói “thôi tôi bỏ”, rồi về thì ông cho về.

Khi mình chết rồi, thì ông Thần quản lý mới nói chuyện với mình, xong rồi mình muốn về thì ông mới đưa cho cái Ban nghi lễ, mới đưa mình về. Rồi về, thì mới đi ra cái tầng Bình lưu, ông Thích Ca ông mới dặn cho mình về, chứ đâu có, câu hỏi này nó sai, nó không có hiểu.

Có nghĩa là mình chết, còn ở trên mặt đất này nè, chết trên mặt đất mình là người Việt Nam, chết trên mặt đất này nó hỏi:

  • “Vậy chứ giờ muốn về không?”
  • “Tôi ở lại.”
  • “Ở lại thì mày làm người Việt Nam tiếp. Mày sẽ đi tới Phú Mỹ Hưng, mày có 50 chục cái nhà bên, tao cho mày”.

Còn nếu mà nói không ấy rồi thì ông mới dẫn đi qua núi Hy Mã Lạp Sơn đó, nơi cái trung tâm tiếp nhận tánh Phật vào, nơi làm lễ tiễn về Phật giới núi Hy Mã Lạp Sơn đó. Trên trái đất này, bất cứ ở đâu phải vào đó, vào cái trung tâm trái đất là núi Hy Mã Lạp Sơn, chứ không phải thi hành ở Việt Nam đâu.

Chỉ trừ trường hợp mình ở đây, thì mình mới ở lại cái nước Việt Nam. Còn “tôi muốn về” thì dẫn qua núi Hy Mã Lạp Sơn, chỗ đó nó có cái Ban tiếp nhận và cái Ban tiễn bên đó.

2022/07/03 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 03/07/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=HIVeyXUIhWE

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-03-07-2022.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

16 Đường về Phật giới, trung ấm thân gặp vị thần khi đang ở trong trái đất hay bay ra ngoài trái đất

Trò hỏi:

Tại sao khi trung ấm thân, bay ra ngoài trái đất được rồi, gặp Thần thực thi nhân quả. Sau cùng mở kho chứa nghiệp xem có bị siêu nhân quả không? Nếu có, thì không cho trở về Phật giới?

Thầy trả lời:

Cái này câu hỏi con đặt sai, khi con mất rồi thì con mới mang trung ấm thân thì con sẽ nhìn thấy ông Thần. Con sẽ nói chuyện với ông Thần.

- “Bây giờ đó, có công đức muốn về hay không? Hay là muốn trở lại ở lại dòng tộc làm giàu, kỳ tới mày có 10 ngàn tỉ, mày ở lại không? Mày hưởng”.

- Nghe nói 10 ngàn tỉ, “thôi tôi ở lại, tôi không về, tôi ở lại đi tiếp”, bởi vì thấy tiền nhiều quá, thấy vàng nhiều quá.

Còn muốn về thì về:

- Ông nói là “đời sau này mày sẽ có 1 ngàn lượng vàng đó, mày ở lại hay mày về?”.

- Nói “thôi tôi bỏ”, rồi về thì ông cho về.

Khi mình chết rồi, thì ông Thần quản lý mới nói chuyện với mình, xong rồi mình muốn về thì ông mới đưa cho cái Ban nghi lễ, mới đưa mình về. Rồi về, thì mới đi ra cái tầng Bình lưu, ông Thích Ca ông mới dặn cho mình về, chứ đâu có, câu hỏi này nó sai, nó không có hiểu.

Có nghĩa là mình chết, còn ở trên mặt đất này nè, chết trên mặt đất mình là người Việt Nam, chết trên mặt đất này nó hỏi:

- “Vậy chứ giờ muốn về không?”

- “Tôi ở lại.”

- “Ở lại thì mày làm người Việt Nam tiếp. Mày sẽ đi tới Phú Mỹ Hưng, mày có 50 chục cái nhà bên, tao cho mày”.

Còn nếu mà nói không ấy rồi thì ông mới dẫn đi qua núi Hy Mã Lạp Sơn đó, nơi cái trung tâm tiếp nhận tánh Phật vào, nơi làm lễ tiễn về Phật giới núi Hy Mã Lạp Sơn đó. Trên trái đất này, bất cứ ở đâu phải vào đó, vào cái trung tâm trái đất là núi Hy Mã Lạp Sơn, chứ không phải thi hành ở Việt Nam đâu.

Chỉ trừ trường hợp mình ở đây, thì mình mới ở lại cái nước Việt Nam. Còn “tôi muốn về” thì dẫn qua núi Hy Mã Lạp Sơn, chỗ đó nó có cái Ban tiếp nhận và cái Ban tiễn bên đó.

2022/07/03 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam