Artwork for podcast Gabrielle en Arjan bedoele it net ferkeard
Nacht fan 'e filosofy
Episode 919th April 2023 • Gabrielle en Arjan bedoele it net ferkeard • Terpstra & Hut
00:00:00 01:20:00

Share Episode

Shownotes

Foar dizze spesjale ôflevering wiene wy te gast yn Dbieb op 'e nacht fan 'e filosofy!

Hjir namen we de ôflevering op en praten we mei ferskate minsken, lykas libjende boeken mei titels as; Afgekickt, Maatschappelijk Blind en Vluchteling.

We rekken yn petear mei Marjolijn van Heemstra oer de romte, Mei Mounir Samuel oer taal en foaral ek oer de sin fan it libben mar Fokke Obbema fertelt ús dêr mear oer.

Ek prate we mei gasten, wêrfan 't ien in hiel spesjaal ferske foar ús hat.

Op de eftergrûn is it in smûk rûzjen fan minsken dy 't delkomme, dûnsje de famkes en wurdt der struid mei komplimintsjes.

Boeken en links foar mear ynformaasje:

https://www.dbieb.nl/

Marjolijn van Heemstra:

https://www.marjolijnvanheemstra.nl/schrijft/in-lichtjaren-heeft-niemand-haast/

https://www.marjolijnvanheemstra.nl/schrijft/en-noemen-hem/

https://decorrespondent.nl/watisruimtewaard

Mounir Samuel:

https://www.mounirsamuel.nl/boek/je-mag-ook-niets-meer-zeggen/

Fokke Obbema:

https://www.atlascontact.nl/boek/de-zin-van-het-leven/

Marrit Jellema:

http://explore-the-north.nl/en/agendaitem/hoge-woorden-ii

Links