Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Pháp môn PHƯỚC THUỆ SONG TU
Episode 2116th February 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:00:26

Share Episode

Shownotes

21 Pháp môn PHƯỚC HUỆ SONG TU

Trò hỏi:

Các thầy giảng Phước Huệ Song tu. Vậy đó gọi là pháp môn gì? Và Thành quả như thế nào?

Thầy trả lời:

Phước là giúp người khác an vui gọi là tu phước.

Huệ là trí tuệ thật sáng suốt của mình.

Ý nghĩa người có trí tuệ thật là sáng suốt mà lại có phước gọi là trí tuệ song tu.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Thiền Tông đặc biệt ngày 16/02/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/E5yFAGj4Xf4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-16-02-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

21 Pháp môn PHƯỚC HUỆ SONG TU

Trò hỏi:

Các thầy giảng Phước Huệ Song tu. Vậy đó gọi là pháp môn gì? Và Thành quả như thế nào?

Thầy trả lời:

Phước là giúp người khác an vui gọi là tu phước.

Huệ là trí tuệ thật sáng suốt của mình.

Ý nghĩa người có trí tuệ thật là sáng suốt mà lại có phước gọi là trí tuệ song tu.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam