Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Triệt ngộ là gì
Episode 2730th September 2022 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:00:13

Share Episode

Shownotes

27 Triệt ngộ là gì

Trò hỏi:

Triệt ngộ là sao ạ? Xin giải thích rõ?

Thầy trả lời:

Triệt ngộ là hiểu tận cùng vạn vật ở trái đất này.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam


DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 30/09/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/9LvnP_g7dK4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-30-09-2022-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

27 Triệt ngộ là gì

Trò hỏi:

Triệt ngộ là sao ạ? Xin giải thích rõ?

Thầy trả lời:

Triệt ngộ là hiểu tận cùng vạn vật ở trái đất này.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam