Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Cách học để hiểu đúng lời Phật dạy về đạo, càn khôn và vũ trụ
Episode 219th April 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:00:45

Share Episode

Shownotes

02 Cách học để hiểu đúng lời Phật dạy về đạo, càn khôn và vũ trụ 

Câu hỏi: 

Xin hỏi: Để hiểu đúng lời Phật dạy về càn khôn, vũ trụ, chúng sinh, vạn vật, hữu hình, vô hình… thì con người phải tìm học như thế nào là đúng đắn, khoa học, thuận lý nhất?

Trả lời:

Con người muốn học đạo đúng đắn thì phải học cơ bản như sau:

1. Đạo là gì? Phải học cho thông danh từ này.

2. Lập ra đạo là vị nào, ở đâu, mục đích lập ra đạo để làm gì? Phải biết mục đích của vị lập ra đạo này.

3. Đạo này có thực tế khoa học hay không, hay trừu tượng mơ hồ.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/04/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/b0YUDuE5wf4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-thien-tong-19-04-2023-hoi-dap-ve-phap-thoai-thay-thich-chan-quang-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

02 Cách học để hiểu đúng lời Phật dạy về đạo, càn khôn và vũ trụ

Câu hỏi:

Xin hỏi: Để hiểu đúng lời Phật dạy về càn khôn, vũ trụ, chúng sinh, vạn vật, hữu hình, vô hình… thì con người phải tìm học như thế nào là đúng đắn, khoa học, thuận lý nhất?

Trả lời:

Con người muốn học đạo đúng đắn thì phải học cơ bản như sau:

1/ Đạo là gì? Phải học cho thông danh từ này.

2/ Lập ra đạo là vị nào, ở đâu, mục đích lập ra đạo để làm gì? Phải biết mục đích của vị lập ra đạo này.

3/ Đạo này có thực tế khoa học hay không, hay trừu tượng mơ hồ.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam