Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Tu tứ quả thinh văn là tu sao
Episode 2526th July 2020 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:00:42

Share Episode

Shownotes

25 Tu tứ quả thinh văn là tu sao

Trò hỏi:

Tu tứ quả thinh văn là tu sao?

Thầy trả lời:

Tứ quả thinh văn là: 4 cấp của cái tu, người tu chứng sau cùng là chứng (thánh) Alahán: cấp 1 Tu Đà hoàn - Tư Đà hàm - A na hàm - và Alahan, đó là tứ quả thinh văn. Alahan sau cùng là người ta có thần thông nếu đạt được quả thứ tư này, rồi nó có thần thông mà cái thần thông người ta đạt đầu tiên nhất là: cắt được cái dòng điện của trái tim của mình, đó Alahan nó hay cái chỗ đó, vì thế mà mấy người chứng thánh Alahan rồi họ tự tịch diệt được.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 26/07/2020 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/18pJvBZ4Otw

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-thien-tong-26-07-2020.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

25 Tu tứ quả thinh văn là tu sao

Trò hỏi:

Tu tứ quả thinh văn là tu sao?

Thầy trả lời:

Tứ quả thinh văn là: 4 cấp của cái tu, người tu chứng sau cùng là chứng (thánh) Alahán: cấp 1 Tu Đà hoàn - Tư Đà hàm - A na hàm - và Alahan, đó là tứ quả thinh văn. Alahan sau cùng là người ta có thần thông nếu đạt được quả thứ tư này, rồi nó có thần thông mà cái thần thông người ta đạt đầu tiên nhất là: cắt được cái dòng điện của trái tim của mình, đó Alahan nó hay cái chỗ đó, vì thế mà mấy người chứng thánh Alahan rồi họ tự tịch diệt được.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam