Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Quyển 7 Sao tu theo Thiền tông có cấp bằng chứng nhận ?
Episode 491st January 2007 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:05:38

Share Episode

Shownotes

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

✍️ Tổng hợp bộ sách quý thiền tông học: https://thientongmt.com/sach/

Mượn sách: https://thientongmt.com/cho-muon-sach-dia.html

🎁 Tổng hợp chuẩn hoá thiền tông: https://thientongmt.com/album-audio/chuan-hoa/

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Chapters

Video

More from YouTube