Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Vô chùa cạo đầu không vợ con có trái quy tắc âm dương không
Episode 3616th February 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:36

Share Episode

Shownotes

36 Vô chùa cạo đầu không vợ con có trái quy tắc âm dương không

Trò hỏi:

Tại sao các chùa lại có cái luật là không để tóc và không có vợ con…Như vậy thì có đúng với nguyên tắc âm dương nới thế giới này không?

Thầy trả lời:

Đạo Phật không để tóc: Tức cạo đầu. Không cần trang điểm.

+ Không có vợ con: Đi là phải li gia cắt ái, nên không có vợ con.

+ Nguyên tắc Âm Dương là của Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông.

+ Pháp môn Thiền Tông học này: Đức Phật dành riêng cho người có kiến thức Khoa Học Vật Lý thật cao học, để biết 6 phần:

  1. Tổ chức Càn khôn Vũ trụ.
  2. Tổ chức Phật giới.
  3. Tổ chức Tam giới.
  4. Tổ chức Địa giới.
  5. Tổ chức 8 loài ở Trái Đất.
  6. Nhiệm vụ các loài.

Gọi là Giác ngộ.

Đức Phật dạy công thức, tạo Công đức và con đường thoát ra ngoài: Sinh - già - bệnh - chết. Gọi là Giải thoát.

Dành riêng cho những người không mê tín hành.

Còn người mê tín thì chửi tối đa.

Còn người tu ham danh, thì chửi cho là điên!

Còn người tu ham tiền, thì nhờ người có sức mạnh dẹp!

Vì họ có tiền quá nhiều.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Thiền Tông đặc biệt ngày 16/02/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/E5yFAGj4Xf4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-16-02-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

36 Vô chùa cạo đầu không vợ con có trái quy tắc âm dương không

Trò hỏi:

Tại sao các chùa lại có cái luật là không để tóc và không có vợ con…Như vậy thì có đúng với nguyên tắc âm dương nới thế giới này không?

Thầy trả lời:

Đạo Phật không để tóc: Tức cạo đầu. Không cần trang điểm.

+ Không có vợ con: Đi là phải li gia cắt ái, nên không có vợ con.

+ Nguyên tắc Âm Dương là của Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông.

+ Pháp môn Thiền Tông học này: Đức Phật dành riêng cho người có kiến thức Khoa Học Vật Lý thật cao học, để biết 6 phần:

Tổ chức Càn khôn Vũ trụ.

Tổ chức Phật giới.

Tổ chức Tam giới.

Tổ chức Địa giới.

Tổ chức 8 loài ở Trái Đất.

Nhiệm vụ các loài.

Gọi là Giác ngộ.

Đức Phật dạy công thức, tạo Công đức và con đường thoát ra ngoài: Sinh - lão - bệnh - chết. Gọi là Giải thoát.

Dành riêng cho những người không mê tín hành.

Còn người mê tín thì chửi tối đa.

Còn người tu ham danh, thì chửi cho là điên!

Còn người tu ham tiền, thì nhờ người có sức mạnh dẹp!

Vì họ có tiền quá nhiều.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam