Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Ý nghĩa kinh Kim Cang, Ai lấy sắc cầu ta, lấy âm thanh để cầu ta, người ấy hành đạo tà
Episode 1324th June 2024 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:00:34

Share Episode

Shownotes

13 Ý nghĩa kinh Kim Cang, Ai lấy sắc cầu ta, lấy âm thanh để cầu ta, người ấy hành đạo tà

Trò hỏi:

Trong kinh Kim Cang có câu: “Ai lấy sắc cầu Ta, lấy âm thanh để cầu Ta, người ấy hành đạo Tà”. Xin giải thích rõ ràng ý nghĩa câu này?

Thầy trả lời:

“Ai lấy sắc cầu Ta” tức nhìn Phật mà cầu xin Phật một điều gì.

“Lấy âm thanh để cầu Ta” tức lấy chuông mõ ra tụng mà cầu Phật việc chi.

“Người này hành đạo Tà” tức hành đạo của Ma.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 24/06/2024

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Chapters

Video

More from YouTube