Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Tánh Phật của thánh chúa có về được phật giới không
Episode 292nd August 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:02:43

Share Episode

Shownotes

29 Tánh Phật của thánh chúa có về được Phật giới không

Câu hỏi:

Trái đất tồn tại 10 tỷ năm, thì có 1 triệu vị Toàn năng toàn giác đến trái đất này. Trong khi chỉ có 1 Thánh chúa tồn tại ở trái đất, với quyền lực bất khả xâm phạm. Vậy có phải tánh Phật của vị Thánh chúa này là 1 trong các tánh Phật mãi mãi không về Phật giới phải không?

Trả lời:

Câu hỏi như vậy là chưa rõ. Tôi nói rõ nhiệm vụ 4 loài vô hình ở trái đất này.

1/ Thần chủ trái đất có nhiệm vụ:

A. Quản lý thân và tánh người cho tánh Phật mượn để tạo công đức hay tạo nghiệp.

B. Thực thi nhân quả mà thân và tánh người cho tánh Phật mượn tạo gì thì thực thi nhân quả ở đó.

C. Lập ra các Ban quản lý trái đất này.

D. Lập ra Ban giúp tánh người sống mạnh dạn và kiên cường không khiếp nhược.

E. Lập ra các Ban khác nữa.

2/ Thánh chủ trái đất có nhiệm vụ:

A. Lập ra 3 Đạo: Thần - Thánh - Tiên, để tánh Phật mượn thân và tánh người. Nếu phát ra tưởng nhiều quá, vào 1 trong 3 đạo này tu, để chờ ngày vị Phật cho công bố Pháp môn Giải thoát ra, trở lại làm người tạo công đức mang trở về Phật giới.

B. Lập ra các Ban.

C. Trong đó có Ban giúp thân và tánh người sống đúng tư cách của con người, để cho tánh Phật mượn.

3/ Tiên chủ trái đất có nhiệm vụ:

A. Lập ra Nước Bồng lai tiên cảnh và Đại hải thanh tịnh, để thân và tánh người nào cho tánh Phật mượn muốn tu mà hành đúng quyển Giáo lý, sau khi chết xác thân tứ đại thì vào đây nghỉ ngơi, cũng để chờ ngày vị Phật cho công bố Pháp môn Giải thoát ra, trở lại làm người tạo công đức mang trở về Phật giới.

B. Lập ra các Ban.

C. Trong đó có Ban giúp thân và tánh người sống nhàn hạ, không tu, không tin bất cứ gì mà bị nhân quả.

D. Bị nhân quả là không tạo công đức được.

4/ Thánh chúa Thế giới và Thánh chúa mẫu, có danh là Thái Cực Tiên Ông và Thái Cực Tiên Mẫu, có nhiệm vụ chuyên lập ra các Đạo hiển linh, tình thương, bác ái, quản lý 7 tánh âm của con người.

Vì vậy mà khi tánh Phật mượn thân và tánh người rồi, muốn tạo công đức vô vàn khó khăn là vậy. 1000 người biết Thiền tông, hoạ may chỉ có 1 người tạo được công đức mà thôi.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

29 Tánh Phật của thánh chúa có về được Phật giới không

Câu hỏi:

Trái đất tồn tại 10 tỷ năm, thì có 1 triệu vị Toàn năng toàn giác đến trái đất này. Trong khi chỉ có 1 Thánh chúa tồn tại ở trái đất, với quyền lực bất khả xâm phạm. Vậy có phải tánh Phật của vị Thánh chúa này là 1 trong các tánh Phật mãi mãi không về Phật giới phải không?

Trả lời:

Câu hỏi như vậy là chưa rõ. Tôi nói rõ nhiệm vụ 4 loài vô hình ở trái đất này.

1/ Thần chủ trái đất có nhiệm vụ:

A. Quản lý thân và tánh người cho tánh Phật mượn để tạo công đức hay tạo nghiệp.

B. Thực thi nhân quả mà thân và tánh người cho tánh Phật mượn tạo gì thì thực thi nhân quả ở đó.

C. Lập ra các Ban quản lý trái đất này.

D. Lập ra Ban giúp tánh người sống mạnh dạn và kiên cường không khiếp nhược.

E. Lập ra các Ban khác nữa.

2/ Thánh chủ trái đất có nhiệm vụ:

A. Lập ra 3 Đạo: Thần - Thánh - Tiên, để tánh Phật mượn thân và tánh người. Nếu phát ra tưởng nhiều quá, vào 1 trong 3 đạo này tu, để chờ ngày vị Phật cho công bố Pháp môn Giải thoát ra, trở lại làm người tạo công đức mang trở về Phật giới.

B. Lập ra các Ban.

C. Trong đó có Ban giúp thân và tánh người sống đúng tư cách của con người, để cho tánh Phật mượn.

3/ Tiên chủ trái đất có nhiệm vụ:

A. Lập ra Nước Bồng lai tiên cảnh và Đại hải thanh tịnh, để thân và tánh người nào cho tánh Phật mượn muốn tu mà hành đúng quyển Giáo lý, sau khi chết xác thân tứ đại thì vào đây nghỉ ngơi, cũng để chờ ngày vị Phật cho công bố Pháp môn Giải thoát ra, trở lại làm người tạo công đức mang trở về Phật giới.

B. Lập ra các Ban.

C. Trong đó có Ban giúp thân và tánh người sống nhàn hạ, không tu, không tin bất cứ gì mà bị nhân quả.

D. Bị nhân quả là không tạo công đức được.

4/ Thánh chúa Thế giới và Thánh chúa mẫu, có danh là Thái Cực Tiên Ông và Thái Cực Tiên Mẫu, có nhiệm vụ chuyên lập ra các Đạo hiển linh, tình thương, bác ái, quản lý 7 tánh âm của con người.

ô vàn khó khăn là vậy.:

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam