Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Thần thánh tiên ảnh hưởng gì tới việc tánh Phật về phật giới
Episode 532nd August 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:29

Share Episode

Shownotes

53 Thần thánh tiên ảnh hưởng gì tới việc tánh Phật về Phật giới

Câu hỏi:

Thưa! Sự tồn tại của loài Thần - Thánh - Tiên có ý nghĩa như thế nào đối với sự luân hồi hay trở về Phật giới của một tánh Phật?

Trả lời:

Câu hỏi này hỏi sai. Thế giới loài Thần - Thánh - Tiên họ có 3 nhiệm vụ.

- Thứ nhất, loài Thần kiểm soát thân và tánh người và thực thi nhân quả.

- Thứ hai, loài Thánh giúp đỡ thân và tánh người về mặt tư cách sống.

- Thứ ba, loài Tiên giúp đỡ thân và tánh người về mặt không bị nhân quả.

- Thứ tư, Thánh chúa thế giới có nhiệm vụ giữ tánh Phật mượn thân và tánh người ở lại trái đất và tu theo các đạo để bị nhân quả, không tạo công đức được. 

Còn việc trở về Phật của một tánh Phật, thì do tánh và thân của con người quyết định. Mê muội thì ở lại trái đất này hoài, khôn ít thì lên các cõi trời du lịch một thời gian, còn thật khôn thì tạo công đức trở về Phật giới thành Phật, muốn đi đâu cũng được.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

53 Thần thánh tiên ảnh hưởng gì tới việc tánh Phật về Phật giới

Câu hỏi:

Thưa! Sự tồn tại của loài Thần - Thánh - Tiên có ý nghĩa như thế nào đối với sự luân hồi hay trở về Phật giới của một tánh Phật?

Trả lời:

Câu hỏi này hỏi sai. Thế giới loài Thần - Thánh - Tiên họ có 3 nhiệm vụ.

+ Thứ nhất, loài Thần kiểm soát thân và tánh người và thực thi nhân quả.

+ Thứ hai, loài Thánh giúp đỡ thân và tánh người về mặt tư cách sống.

+ Thứ ba, loài Tiên giúp đỡ thân và tánh người về mặt không bị nhân quả.

+ Thứ tư, Thánh chúa thế giới có nhiệm vụ giữ tánh Phật mượn thân và tánh người ở lại trái đất và tu theo các đạo để bị nhân quả, không tạo công đức được.

Còn việc trở về Phật của một tánh Phật, thì do tánh và thân của con người quyết định. Mê muội thì ở lại trái đất này hoài, khôn ít thì lên các cõi trời du lịch một thời gian, còn thật khôn thì tạo công đức trở về Phật giới thành Phật, muốn đi đâu cũng được.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam