Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Thần Thánh ở trên cao có hỗ trợ con người không
Episode 1419th April 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:03:17

Share Episode

Shownotes

14 Thần Thánh ở trên cao có hỗ trợ con người không

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói: Ai thấy mình là người có trách nhiệm, thì người đó bật ra 1 kênh để nối với Thần Thánh ở trên cao. Còn ai sống vô trách nhiệm thì người đó đóng kênh lại đối với Trời  trên cao, tội phước có bao nhiêu ráng mà chịu, không ai hỗ trợ nữa. Xin hỏi Nhân dân:

- Ý 1: Thầy này giảng như vậy có đúng không?

- Ý 2: Nhân quả ai ăn nấy no đối với khối nghiệp con người đã tạo, Thần Thánh ở trên cao có hỗ trợ hay tác động gì không?

- Ý 3: Bật hay đóng kênh kết nối. Nếu giải thích theo Khoa học là như thế nào?

Trả lời:  

- Ý 1: Thầy này giảng như vậy không đúng chút nào.

- Ý 2: Nhân quả, ai ăn nấy no.

A/ Đối với khối nghiệp con người đã tạo: Thì lưu ở tàng thức con người.

Đây là tài sản của con người tốt hay xấu mà thôi. Thần Thánh không can thiệp vào.

+ Thần Thánh ở chung với loài người, chớ không có ở trên cao.

+ Thần và Thánh, đều có tổ chức Ban hỗ trợ thân và tánh người, chớ không tác động.

- Ý 3: Bật hay đóng kênh kết nối, nếu giải thích theo khoa học, là như thế nào?

+ Ý câu hỏi này có phải là thân và tánh người kết nối với bên ngoài chứ gì, nếu hỏi vậy, thì xin trả lời như sau:

1. Thân người là tứ đại: Tức vô tri.

2. Tánh người là do điện từ âm dương cuốn hút thân tứ đại mới phát ra 16 thứ tánh, trống rỗng.

3. Tánh Phật vào mượn thân và tánh người điều khiển thân vô tri và tánh con người 16 thứ trống rỗng.

Vì vậy các vị Thần, Thánh, Tiên và Chúa, mỗi vị quản lý trái đất này có lập ra các Ban để quản lý trái đất, cũng như giúp thân và tánh người như sau:

* Vị Thần chủ và Thần mẫu quản lý trái đất có lập ra nhiều Ban để quản lý trái đất, trong đó có 2 Ban:

+ Ban 1: Trợ giúp thân và tánh người có sức mạnh và kiên cường.

+ Ban 2: Ban thực thi nhân quả, do con người tạo ra.

* Vị Thánh chủ và Thánh mẫu quản lý trái đất có lập ra nhiều Ban để quản lý trái đất, trong đó có Ban:

+ Trợ giúp thân và tánh người sống thật đúng tư cách của con người.

* Vị Tiên chủ và Tiên mẫu quản lý trái đất có lập ra nhiều Ban để quản lý trái đất, trong đó có Ban:

+ Trợ giúp thân và tánh người sống an nhàn, không tu mà bị nhân quả.

* Vị Chúa chủ và Chúa mẫu quản lý trái đất có lập ra nhiều Ban để quản lý trái đất, trong đó có Ban:

+ Trợ giúp thân và tánh người rời thế giới vật chất này, để lên các nước Trời du lịch, chờ ngày vị Phật cho công bố pháp môn giải thoát ra, trở lại trái đất, học công thức, tạo công đức để mang trở về Phật giới.

+ Tất cả những vị là Thần, Thánh, Tiên, Chúa phục vụ trong các Ban này trợ giúp thân và tánh người qua đường dây kết nối ở “Thùy chẩm” con người, bằng làn sóng điện của từng loài và phát ra ở “Lục lỗ ấn đường”.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/04/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/b0YUDuE5wf4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-thien-tong-19-04-2023-hoi-dap-ve-phap-thoai-thay-thich-chan-quang-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

14 Thần Thánh ở trên cao có hỗ trợ con người không

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói: Ai thấy mình là người có trách nhiệm, thì người đó bật ra 1 kênh để nối với Thần Thánh ở trên cao. Còn ai sống vô trách nhiệm thì người đó đóng kênh lại đối với Trời trên cao, tội phước có bao nhiêu ráng mà chịu, không ai hỗ trợ nữa. Xin hỏi Nhân dân:

+ Ý 1: Thầy này giảng như vậy có đúng không?

+ Ý 2: Nhân quả ai ăn nấy no đối với khối nghiệp con người đã tạo, Thần Thánh ở trên cao có hỗ trợ hay tác động gì không?

+ Ý 3: Bật hay đóng kênh kết nối. Nếu giải thích theo Khoa học là như thế nào?

Trả lời:

+ Ý 1: Thầy này giảng như vậy không đúng chút nào.

+ Ý 2: Nhân quả, ai ăn nấy no.

A/ Đối với khối nghiệp con người đã tạo: Thì lưu ở tàng thức con người.

Đây là tài sản của con người tốt hay xấu mà thôi. Thần Thánh không can thiệp vào.

+ Thần Thánh ở chung với loài người, chớ không có ở trên cao.

+ Thần và Thánh, đều có tổ chức Ban hỗ trợ thân và tánh người, chớ không tác động.

+ Ý 3: Bật hay đóng kênh kết nối, nếu giải thích theo khoa học, là như thế nào?

+ Ý câu hỏi này có phải là thân và tánh người kết nối với bên ngoài chứ gì, nếu hỏi vậy, thì xin trả lời như sau:

1/ Thân người là tứ đại: Tức vô tri.

2/ Tánh người là do điện từ âm dương cuốn hút thân tứ đại mới phát ra 16 thứ tánh, trống rỗng.

3/ Tánh Phật vào mượn thân và tánh người điều khiển thân vô tri và tánh con người 16 thứ trống rỗng.

Vì vậy các vị Thần, Thánh, Tiên và Chúa, mỗi vị quản lý trái đất này có lập ra các Ban để quản lý trái đất, cũng như giúp thân và tánh người như sau:

* Vị Thần chủ và Thần mẫu quản lý trái đất có lập ra nhiều Ban để quản lý trái đất, trong đó có 2 Ban:

+ Ban 1: Trợ giúp thân và tánh người có sức mạnh và kiên cường.

+ Ban 2: Ban thực thi nhân quả, do con người tạo ra.

* Vị Thánh chủ và Thánh mẫu quản lý trái đất có lập ra nhiều Ban để quản lý trái đất, trong đó có Ban:

+ Trợ giúp thân và tánh người sống thật đúng tư cách của con người.

* Vị Tiên chủ và Tiên mẫu quản lý trái đất có lập ra nhiều Ban để quản lý trái đất, trong đó có Ban:

+ Trợ giúp thân và tánh người sống an nhàn, không tu mà bị nhân quả.

* Vị Chúa chủ và Chúa mẫu quản lý trái đất có lập ra nhiều Ban để quản lý trái đất, trong đó có Ban:

+ Trợ giúp thân và tánh người rời thế giới vật chất này, để lên các nước Trời du lịch, chờ ngày vị Phật cho công bố pháp môn giải thoát ra, trở lại trái đất, học công thức, tạo công đức để mang trở về Phật giới.

+ Tất cả những vị là Thần, Thánh, Tiên, Chúa phục vụ trong các Ban này trợ giúp thân và tánh người qua đường dây kết nối ở “Thùy chẩm” con người, bằng làn sóng điện của từng loài và phát ra ở “Lục lỗ ấn đường”.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam