Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Công đức, phước đức và các tầng trời trong đạo Phật
Episode 519th April 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:02:56

Share Episode

Shownotes

05 Công đức, phước đức và các tầng trời trong đạo Phật

Câu hỏi: 

Thầy Thích Chân Quang nói: “Có rất nhiều ông trời, có rất nhiều tầng trời. Tùy theo công đức và tầng bậc chứng của các vị thiên tử đó, đối với công đức vừa phải thì ở tầng trời vừa phải, công đức siêu việt thì ở tầng trời rất cao”.

Xin hỏi nhân dân:

- Ý 1: Thầy này giảng về sự liên quan giữa công đức và các tầng trời có đúng không?

- Ý 2: Các thầy trong chùa, mỗi thầy giảng mỗi kiểu về phước đức và công đức. Nhờ nhân dân giải thích rõ hơn về các loại đức cho tôi biết!

- Ý 3: Người tu lên các cõi trời là để làm gì? Tu bằng cách nào?

- Ý 4: Các vị ở tầng trời muốn có công đức phải làm sao?

Trả lời:

- Ý 1: Thầy này giảng về sự liên quan giữa công đức và các tầng trời không đúng chút nào.

- Ý 2: Ở trái đất này có 5 loại đức:

+ Một là công đức sử dụng ở Phật giới.

+ Hai là phước đức dương sử dụng ở tam giới.

+ Ba là phước đức âm sử dụng ở trái đất.

+ Bốn là ác đức sử dụng ở mặt trái đất và lòng trái đất.

+ Năm là siêu ác đức sử dụng ở hầm lửa lớn, trong lòng trái đất.

- Ý 3: Người tu lên các cõi trời để hưởng nghiệp phước đức dương. Tu bằng cách là tạo được vô lượng nghiệp phước đức dương, sau khi chết thì được Ban Thần Thực thi nhân quả bằng cách là phóng trung ấm thân của người này cho bay thẳng đến hành tinh nào mà người này tạo nghiệp phước đức dương vô lượng muốn lên đó hưởng nghiệp phước đức dương.

- Ý 4: Ở các tầng trời là để hưởng nghiệp phước đức dương, không tạo công đức được. Tuy nhiên, ở nước trời Cực Lạc muốn tạo công đức thì phải là Bồ tát Quán Thế Âm, muốn tạo công đức phải xuống trái đất ngự ở tầng Bình Lưu của trái đất sử dụng Thiên nhãn quan sát ở trái đất này thấy người nào muốn tạo công đức, khiến người này đến nơi phổ biến Thiền tông. Người này học công thức tạo công đức thì vị Bồ tát này mới có công đức. Nhưng phải đợi khi nào vị Phật cho công bố pháp môn Giải thoát ra thì vị Bồ tát này mới tạo công đức được, còn vị Phật chưa công bố pháp môn Giải thoát ra mà xuống tầng Bình Lưu cứu nạn cứu khổ con người chỉ tạo nghiệp phước đức dương thôi.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/04/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/b0YUDuE5wf4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-thien-tong-19-04-2023-hoi-dap-ve-phap-thoai-thay-thich-chan-quang-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27