Artwork for podcast ETV Podcast
Vaccine COVID-19 có dẫn tới các biến thể đột biến không?
4th September 2021 • ETV Podcast • ETVIET
00:00:00 00:13:14

Share Episode

Shownotes

Nghiên cứu chỉ ra rằng mối liên quan giữa các biến thể COVID với vaccine thực sự là một vấn đề.