Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Tu Thiền tông không giữ giới
Episode 4917th July 2022 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:38

Share Episode

Shownotes

49 Tu Thiền tông không giữ giới

Trò hỏi:

Ông Nguyễn Nhân hãy cho tôi biết: Tại sao tu Thiền tông không giữ giới?

Thầy trả lời:

Giữ giới là không sát sanh chứ gì. Rồi thôi để mấy thằng ăn trộm nó vô nhà, nó dọn hộ mình hết. Rồi sao? Tu Thiền tông đói ăn mệt ngủ, có vậy thôi. Giặc vô nhà đàn bà cũng đánh, mình đàn ông còn đánh mạnh hơn đàn bà. 

Không giữ giới gì hết, mà Thiền tông chỉ sống bằng trí tuệ sáng suốt thôi. Cái gì phải thì nói phải, trái nói trái, đừng có đi lấy của người ta, đừng đi nói dóc. Đó, tu Thiền tông là vậy thôi, không giữ giới gì hết, đói ăn mệt ngủ. 

Giờ giữ giới, đúng 12h ăn trưa chứ gì, mà đói quá mới 8h đói quá chịu không nổi thì sao? Ăn tầm bậy là không giữ giới. Đói ăn mệt ngủ, Trần Nhân Tông đã nói rồi, đói lúc nào ăn lúc đấy, có vậy thôi. Giữ giới chi? 

Nhà có của phải giữ, nếu mà vô nó ăn cắp phải đập nó, chứ nếu mà ông mà giữ giới là kể như nó dọn hết. Thiền tông giải thích vậy chịu không, đồng ý không?

(Đại đức Thích Minh Đức trả lời: Tôi nghe rất là thuận lý)

Nếu ông giữ giới là ông sạt nghiệp luôn đó. 

 2022/07/17 Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam


DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 17/07/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/YywWo8LbUh8

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-17-07-2022.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

49 Tu Thiền tông không giữ giới

Trò hỏi:

Ông Nguyễn Nhân hãy cho tôi biết: Tại sao tu Thiền tông không giữ giới?

Thầy trả lời:

Giữ giới là không sát sanh chứ gì. Rồi thôi để mấy thằng ăn trộm nó vô nhà, nó dọn hộ mình hết. Rồi sao? Tu Thiền tông đói ăn mệt ngủ, có vậy thôi. Giặc vô nhà đàn bà cũng đánh, mình đàn ông còn đánh mạnh hơn đàn bà.

Không giữ giới gì hết, mà Thiền tông chỉ sống bằng trí tuệ sáng suốt thôi. Cái gì phải thì nói phải, trái nói trái, đừng có đi lấy của người ta, đừng đi nói dóc. Đó, tu Thiền tông là vậy thôi, không giữ giới gì hết, đói ăn mệt ngủ.

Giờ giữ giới, đúng 12h ăn trưa chứ gì, mà đói quá mới 8h đói quá chịu không nổi thì sao? Ăn tầm bậy là không giữ giới. Đói ăn mệt ngủ, Trần Nhân Tông đã nói rồi, đói lúc nào ăn lúc đấy, có vậy thôi. Giữ giới chi?

Nhà có của phải giữ, nếu mà vô nó ăn cắp phải đập nó, chứ nếu mà ông mà giữ giới là kể như nó dọn hết. Thiền tông giải thích vậy chịu không, đồng ý không?

(Đại đức Thích Minh Đức trả lời: Tôi nghe rất là thuận lý)

Nếu ông giữ giới là ông sạt nghiệp luôn đó.

:

Links