Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Tánh Phật có đoạt xá được thai nhi trong bụng mẹ không
Episode 3016th February 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:11

Share Episode

Shownotes

30 Tánh Phật có đoạt xá được thai nhi trong bụng mẹ không

Trò hỏi:

Tánh phật có thể đoạt xá được thai nhi đã ở trong bụng mẹ. Vậy thì đoạt vào thời điểm nào thì được, và thời điểm nào là không được. Và trung ấm thân khi đã vào làm thai nhi trong bụng mẹ rồi, thì có thể bay đi ra ngoài chu du, rồi lại bay vào bụng mẹ được không, hay là như thế nào?

Thầy trả lời:

Thưa chị! Phần này chỉ có các Vị Tổ Thiền tông, khi thực sự cần thiết mới đoạt xá. Vị Tổ Thiền tông thứ 32, là Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, đã đoạt xá đó, chứ Vị Phật không có đoạt xá. Mà Vị Phật muốn dạy Đạo Phật ở trái đất này. Thì phải qua công thức vào thai mẹ, được mẹ sinh ra bình thường, được Ban Thần- Thánh- Tiên trợ giúp suốt cả trăm năm. Khi nào Vị Phật trở về Phật giới mới thôi, chứ Vị Phật không có đoạt xá.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Thiền Tông đặc biệt ngày 16/02/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/E5yFAGj4Xf4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-16-02-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

30 Tánh Phật có đoạt xá được thai nhi trong bụng mẹ không

Trò hỏi:

Tánh phật có thể đoạt xá được thai nhi đã ở trong bụng mẹ. Vậy thì đoạt vào thời điểm nào thì được, và thời điểm nào là không được. Và trung ấm thân khi đã vào làm thai nhi trong bụng mẹ rồi, thì có thể bay đi ra ngoài chu du, rồi lại bay vào bụng mẹ được không, hay là như thế nào?

Thầy trả lời:

Thưa chị! Phần này chỉ có các Vị Tổ Thiền tông, khi thực sự cần thiết mới đoạt xá. Vị Tổ Thiền tông thứ 32, là Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, đã đoạt xá đó, chứ Vị Phật không có đoạt xá. Mà Vị Phật muốn dạy Đạo Phật ở trái đất này. Thì phải qua công thức vào thai mẹ, được mẹ sinh ra bình thường, được Ban Thần- Thánh- Tiên trợ giúp suốt cả trăm năm. Khi nào Vị Phật trở về Phật giới mới thôi, chứ Vị Phật không có đoạt xá.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam