Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Giỏi toán và vật lý học thì dễ giác ngộ không
Episode 2919th April 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:50

Share Episode

Shownotes

29 Giỏi toán và vật lý học thì dễ giác ngộ không

Câu hỏi: 

Thầy Thích Chân Quang nói: “Cách thứ hai để nối Trời với Đất là nối đạo lý của Phật từ thời đó với khoa học ngày nay. Khi lý giải đạo lý của Phật đều dựa trên khoa học hết. Thầy nào chưa giỏi về toán và vật lý thì nên đi học bổ sung. Cho nên ai giỏi môn toán và lý thì nên đi tu.”

Xin hỏi nhân dân:

Ý 1: Thầy này giảng như vậy có đúng không?

Ý 2: Đạo lý của Phật là gì?

Ý 3: Thời Đức Phật tại thế được gọi là thời nào?

Ý 4: Các nhà khoa học về toán học, vật lý học nếu đi tu thì có giác ngộ và giải thoát không?

Ý 5: Một người dù là người bình thường hay là khoa học gia về toán học, vật lý học. Muốn giác ngộ và giải thoát thì cần những gì?

Trả lời:

Ý 1: Thầy này giảng tào lao chứ đúng cái gì.

Ý 2: Đạo lý của Phật là nói lên sự thật ở Trái Đất này dù hữu hình hay vô hình, cũng như sự thật Càn Khôn Vũ Trụ, Phật Giới, Tam giới và Địa giới.

Ý 3: Thời Đức Phật tại thế được gọi là thời kỳ Thượng pháp, tức giáo pháp của vị Phật trực tiếp nói ra.

Ý 4: Các nhà khoa học về toán học, vật lý học nếu đi tu thì khó mà giác ngộ và giải thoát được. Vì sao? Vì những người này có học thức cao, thì kiến chấp của họ càng cao, không thích tu, làm sao giác ngộ và giải thoát được.

Ý 5: Một người dù là người bình thường hay là khoa học gia về toán học, vật lý học muốn giác ngộ và giải thoát thì cần phải có Công Đức trước, thì mới vào tu theo pháp môn Thiền Tông học được.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/04/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/b0YUDuE5wf4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-thien-tong-19-04-2023-hoi-dap-ve-phap-thoai-thay-thich-chan-quang-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

29 Giỏi toán và vật lý học thì dễ giác ngộ không

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói: “Cách thứ hai để nối Trời với Đất là nối đạo lý của Phật từ thời đó với khoa học ngày nay. Khi lý giải đạo lý của Phật đều dựa trên khoa học hết. Thầy nào chưa giỏi về toán và vật lý thì nên đi học bổ sung. Cho nên ai giỏi môn toán và lý thì nên đi tu.”

Xin hỏi nhân dân:

Ý 1: Thầy này giảng như vậy có đúng không?

Ý 2: Đạo lý của Phật là gì?

Ý 3: Thời Đức Phật tại thế được gọi là thời nào?

Ý 4: Các nhà khoa học về toán học, vật lý học nếu đi tu thì có giác ngộ và giải thoát không?

Ý 5: Một người dù là người bình thường hay là khoa học gia về toán học, vật lý học. Muốn giác ngộ và giải thoát thì cần những gì?

Trả lời:

Ý 1: Thầy này giảng tào lao chứ đúng cái gì.

Ý 2: Đạo lý của Phật là nói lên sự thật ở Trái Đất này dù hữu hình hay vô hình, cũng như sự thật Càn Khôn Vũ Trụ, Phật Giới, Tam giới và Địa giới.

Ý 3: Thời Đức Phật tại thế được gọi là thời kỳ Thượng pháp, tức giáo pháp của vị Phật trực tiếp nói ra.

Ý 4: Các nhà khoa học về toán học, vật lý học nếu đi tu thì khó mà giác ngộ và giải thoát được. Vì sao? Vì những người này có học thức cao, thì kiến chấp của họ càng cao, không thích tu, làm sao giác ngộ và giải thoát được.

Ý 5: Một người dù là người bình thường hay là khoa học gia về toán học, vật lý học muốn giác ngộ và giải thoát thì cần phải có Công Đức trước, thì mới vào tu theo pháp môn Thiền Tông học được.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam