Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Tại sao tu làm phước để lên trời là do cô hồn xúi
Episode 2416th February 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:03

Share Episode

Shownotes

24 Tại sao tu làm phước để lên trời là do cô hồn xúi

Trò hỏi:

Tu lên các Cõi Trời sống là Đức Phật dạy 1 trong 5 pháp môn tu vật lý. Tại sao Thiền tông lại nói là tu làm phước để đi đâu đó là do cô hồn xúi. Xin giải thích rõ?

Thầy trả lời:.

Đức Phật dạy: người muốn tu lên Nước Trời Cực lạc sống. Muốn tu thì được chứ chẳng phải không. Đây là tu nghiệp phước đức dương, chỉ người nào thật giàu tu mới thành công được. Người này phải có 5 hay 7 căn nhà, làm phước thiện hoài, gần chết hiến cho các đạo thánh. Thì người này sẽ được nghiệp phước đức dương vô lượng. Sau khi chết được Ban Thần thực thi nhân quả cho vãng sanh lên Cõi Trời ngay. Còn mình không có tiền mà muốn lên Trời thì bị mấy vị âm mời tu, chứ không phải xúi tu. Sau khi chết các vị âm này hiện phật hay hiện thánh đến rước sống chung với các vị âm này.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Thiền Tông đặc biệt ngày 16/02/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/E5yFAGj4Xf4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-16-02-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

24 Tại sao tu làm phước để lên trời là do cô hồn xúi

Trò hỏi:

Tu lên các Cõi Trời sống là Đức Phật dạy 1 trong 5 pháp môn tu vật lý. Tại sao Thiền tông lại nói là tu làm phước để đi đâu đó là do cô hồn xúi. Xin giải thích rõ?

Thầy trả lời:.

Đức Phật dạy: người muốn tu lên Nước Trời Cực lạc sống. Muốn tu thì được chứ chẳng phải không. Đây là tu nghiệp phước đức dương, chỉ người nào thật giàu tu mới thành công được. Người này phải có 5 hay 7 căn nhà, làm phước thiện hoài, gần chết hiến cho các đạo thánh. Thì người này sẽ được nghiệp phước đức dương vô lượng. Sau khi chết được Ban Thần thực thi nhân quả cho vãng sanh lên Cõi Trời ngay. Còn mình không có tiền mà muốn lên Trời thì bị mấy vị âm mời tu, chứ không phải xúi tu. Sau khi chết các vị âm này hiện phật hay hiện thánh đến rước sống chung với các vị âm này.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam