Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Giải thích khái niệm về đất và vai trò con người
Episode 419th April 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:42

Share Episode

Shownotes

04 Giải thích khái niệm về đất và vai trò con người

Câu hỏi: 

Thầy Thích Chân Quang giảng: “Đất là ở dưới này, là vai trò của con người trên cõi đời thực tế nhìn thấy được này”. Xin hỏi nhân dân:

- Ý 1: Thầy này giảng về đất như vậy có đúng với Giáo lý đạo Phật không?

- Ý 2: Xin nhân dân giải thích đầy đủ các chúng sinh trong trái đất này!

- Ý 3: Xin nhân dân giải thích vai trò của con người trong trái đất này.

Trả lời:

- Ý 1: Thầy này giảng về đất như vậy là không đúng với Giáo lý đạo Phật chút nào. 

- Ý 2: Ở trái đất này có 8 loài sống chung như sau:

1. Loài người:

2. Loài thần.

3. Loài thánh.

4. Loài tiên.

5. Loài chúa.

6. Loài súc sinh.

7. Loài địa ngục.

8. Loài thực vật.

- Ý 3: Vai trò của con người trong trái đất này gồm có 4 phần:

+ Phần 1: Cho tánh Phật mượn thân và tánh người tạo công đức mang trở về Phật giới thành Phật.

+ Phần 2: Lo cho bản thân.

+ Phần 3: Lo cho gia đình.

+ Phần 4: Lo cho tổ quốc.

Nếu nghe loài nào mà làm sai 4 nhiệm vụ này thì bị nhân quả đi 1 trong 2 nơi như sau:

+  Một là làm hoa báo.

+  Hai là xuống địa ngục.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/04/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/b0YUDuE5wf4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-thien-tong-19-04-2023-hoi-dap-ve-phap-thoai-thay-thich-chan-quang-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27