Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Thần Thánh có chi phối hành động của con người không
Episode 1319th April 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:06

Share Episode

Shownotes

13 Thần Thánh có chi phối hành động của con người không

Câu hỏi: 

Thầy Thích Chân Quang nói: Con người có trách nhiệm tạo nên điều tốt đẹp cho Thế giới này, Thần - Thánh sẽ hỗ trợ sau khi con người đã bày tỏ được thiện chí. Xin hỏi nhân dân: 

Ý 1: Thầy này giảng như vậy có đúng không?

Ý 2: Thần - Thánh có chi phối hành động của con người không? Nếu có thì bằng cách nào?

Trả lời:

* Ý 1: Thầy này giảng như vậy hoàn toàn không đúng.

* Ý 2: Thần - Thánh có chi phối hành động của con người không? Nếu có thì bằng cách nào?

 1/ Thần đối với con người có 2 nhiệm vụ:

- Một là giúp con người có ý chí kiên cường, không khiếp nhược vv..

- Hai là thực thi nhân quả với con người, cho đi 6 nẻo luân hồi hay trở về Phật giới.

 2/ Thánh đối với con người cũng có 2 nhiệm vụ:

   - Một là giúp con người sống đúng tư cách của con người.

   - Hai là giúp con người né tránh nhân quả ở Trái đất

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/04/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/b0YUDuE5wf4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-thien-tong-19-04-2023-hoi-dap-ve-phap-thoai-thay-thich-chan-quang-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

13 Thần Thánh có chi phối hành động của con người không

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói: Con người có trách nhiệm tạo nên điều tốt đẹp cho Thế giới này, Thần - Thánh sẽ hỗ trợ sau khi con người đã bày tỏ được thiện chí. Xin hỏi nhân dân:

Ý 1: Thầy này giảng như vậy có đúng không?

Ý 2: Thần - Thánh có chi phối hành động của con người không? Nếu có thì bằng cách nào?

Trả lời:

* Ý 1: Thầy này giảng như vậy hoàn toàn không đúng.

* Ý 2: Thần - Thánh có chi phối hành động của con người không? Nếu có thì bằng cách nào?

1/ Thần đối với con người có 2 nhiệm vụ:

+ Một là giúp con người có ý chí kiên cường, không khiếp nhược vv..

+ Hai là thực thi nhân quả với con người, cho đi 6 nẻo luân hồi hay trở về Phật giới.

2/ Thánh đối với con người cũng có 2 nhiệm vụ:

- Một là giúp con người sống đúng tư cách của con người.

- Hai là giúp con người né tránh nhân quả ở Trái đất này.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam