Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Bổn sư và bản sư, kim cang và kim cương, tính và tánh có giống nhau không
Episode 3926th July 2020 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:02:57

Share Episode

Shownotes

39 Bổn sư và bản sư, kim cang và kim cương, tính và tánh có giống nhau không

Trò hỏi:

Bổn sư và bản sư, kim cang và kim cương, tính và tánh có giống nhau không?

Thầy trả lời:

Bổn sư là bản sư.

kim cang là kim cương.

Tính là Tánh

về nghĩa đều giống nhau, nhưng đây là tiếng địa phương nên phát âm nó khác nhau.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 26/07/2020 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/18pJvBZ4Otw

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-thien-tong-26-07-2020.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

39 Bổn sư và bản sư, kim cang và kim cương, tính và tánh có giống nhau không

Trò hỏi:

Bổn sư và bản sư, kim cang và kim cương, tính và tánh có giống nhau không?

Thầy trả lời:

Bổn sư là bản sư.

kim cang là kim cương.

Tính là Tánh

về nghĩa đều giống nhau, nhưng đây là tiếng địa phương nên phát âm nó khác nhau.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam