Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Muốn tu thiền tông thì bắt đầu từ đâu
Episode 3316th February 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:00:32

Share Episode

Shownotes

33 Muốn tu thiền tông thì bắt đầu từ đâu

Trò hỏi:

Người đang tu các pháp môn khác mà muốn tu theo pháp môn Thiền tông thì phải bắt đầu từ đâu?

Thầy trả lời:

Người đang tu các pháp môn khác mà muốn tu theo pháp môn Thiền tông, thì phải tuần tự như sau:

  1. Tìm quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam, học cho biết.
  2. Học xong quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam, thì mới bắt đầu thực hành.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Thiền Tông đặc biệt ngày 16/02/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/E5yFAGj4Xf4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-16-02-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

33 Muốn tu thiền tông thì bắt đầu từ đâu

Trò hỏi:

Người đang tu các pháp môn khác mà muốn tu theo pháp môn Thiền tông thì phải bắt đầu từ đâu?

Thầy trả lời:

Người đang tu các pháp môn khác mà muốn tu theo pháp môn Thiền tông, thì phải tuần tự như sau:

Tìm quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam, học cho biết.

Học xong quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam, thì mới bắt đầu thực hành.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam