Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Như Lai không từ đâu đến mà không đi về đâu nghĩa là sao
Episode 3426th July 2020 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:03:59

Share Episode

Shownotes

34 Như Lai không từ đâu đến mà không đi về đâu, tại sao thầy nói: vượt hãi triều dương mới về phật giới nghĩa là sao

Trò hỏi:

Trong kinh Kim cang nói Như Lai từ đâu đến và cũng không đi về đâu nghĩa là sao?

Thầy trả lời:

+ Giài thích như thế này:

+ Tánh phật ở ngoài Phật giới nó là như vậy, khi vào tam giới phải do 1 vị phật dẫn vào và vào này mượn thân người và Tánh người để tạo công đức thì Tánh Phật cũng là như như vậy thôi, nhưng mà vào này công đức không tạo mà cứ lo tạo phước đức và ác đức nên nó mới bị đi luân hồi mãi.

+ Khi có công đức rồi Tánh Phật muốn về cũng do 1 vị phật dẫn về, thì khi về là vượt hải triều dương mới về được Phật giới nên mới có bài “ đường về phật giới ” là vậy. Tánh phật ở ngoài là Phật giới - vào trong này là Tam giới nó quay theo qui luật riêng của nó theo từng vòng hoàn đạo riêng.

+ Trên thế giới này không có đạo giáo nào biết và nói về tam giới được, trong đạo phật: 5 pháp môn kia cũng không có nói đến tam giới, chỉ có Pháp môn Thiền Tông này nó ra đời mới nói rõ tử Phât giới - Tam Giới - Càng khôn vũ trụ - con đường đi vào và đi ra Tam giới một cách rất khoa học.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 26/07/2020 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/18pJvBZ4Otw

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-thien-tong-26-07-2020.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

34 Như Lai không từ đâu đến mà không đi về đâu, tại sao thầy nói: vượt hãi triều dương mới về phật giới nghĩa là sao

Trò hỏi:

Trong kinh Kim cang nói Như Lai từ đâu đến và cũng không đi về đâu nghĩa là sao?

Thầy trả lời:

+ Giài thích như thế này:

+ Tánh phật ở ngoài Phật giới nó là như vậy, khi vào tam giới phải do 1 vị phật dẫn vào và vào này mượn thân người và Tánh người để tạo công đức thì Tánh Phật cũng là như như vậy thôi, nhưng mà vào này công đức không tạo mà cứ lo tạo phước đức và ác đức nên nó mới bị đi luân hồi mãi.

+ Khi có công đức rồi Tánh Phật muốn về cũng do 1 vị phật dẫn về, thì khi về là vượt hải triều dương mới về được Phật giới nên mới có bài “ đường về phật giới ” là vậy. Tánh phật ở ngoài là Phật giới - vào trong này là Tam giới nó quay theo qui luật riêng của nó theo từng vòng hoàn đạo riêng.

+ Trên thế giới này không có đạo giáo nào biết và nói về tam giới được, trong đạo phật: 5 pháp môn kia cũng không có nói đến tam giới, chỉ có Pháp môn Thiền Tông này nó ra đời mới nói rõ tử Phât giới - Tam Giới - Càng khôn vũ trụ - con đường đi vào và đi ra Tam giới một cách rất khoa học.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam