Artwork for podcast השיחה, הרב זושא וואלף
לקוטי שיחות חלק יד פרשת דברים שיחה א
Episode 120th July 2020 • השיחה, הרב זושא וואלף • Project Likkutei Sichos
00:00:00 00:45:24

Share Episode

Shownotes

שיחה לפרשת דברים, המלמדת שגם כאשר מוכיחים ונוזפים, הדבר צריך להיעשות באהבה ובכבוד, וכתוצאה מכך, על המשמעות החיובית הקיימת ב"בידוד" עם ישראל בגלות

"די זהב" - האם זהו שם מקום או תיאור מאורע? * מהם התנאים הנדרשים לקריאת שם מקום על שם מאורע? * ההבדל "בין "תופל ולבן" ובין "די זהב" * כיצד העובדה ש"חטא העם חטאה גדולה" בחטא העגל מהווה סיבה לכך שהקב"ה ישא חטאתם?! * ריבוי הזהב שהיה לעם ישראל - גם מגדילה את חטאם וגם מקטינה את החטא * גם כשמשה מוכיח את ישראל על חטאיהם, הוא מבקש להעלים את החטאים * החידוש המופלא: כל תיאורי מקומות התוכחה, מרמזים על לימוד זכות על ישראל בדברי הכתוב או בפירוש רש"י! * הקשר בין תוכן התוכחה בפרשת דברים ל"בין המצרים" * גם בעיצומה של הגלות ניכרת כבודן של עם ישראל * "איכה ישבה בדד" למעליותא, במובן של "עם לבדד ישכון" * 

Links

Chapters

Video

More from YouTube