Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Tăng ni làm sao có sự yêu kính nương tựa của phật tử
Episode 2619th April 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:41

Share Episode

Shownotes

26 Tăng ni làm sao có sự yêu kính nương tựa của Phật tử

Câu hỏi: 

Thầy Thích Chân Quang nói: “Nếu chư tăng ni không cho Phật tử cảm giác yêu kính, Phật tử sẽ không còn nơi để nương tựa cho tâm hồn và cuộc sống của mình”.

Xin hỏi Nhân dân:

- Ý 1: Người tăng ni như thế nào thì xứng đáng nhận được sự yêu kính?

- Ý 2: Nếu tăng ni không học Giáo lý đạo Phật, không đủ tư cách của một tu sĩ đạo Phật thì Phật tử có nên tập luyện, phát nguyện, ép buộc mình phải yêu kính, nương tựa không?

Trả lời:

* Ý 1: Người tăng ni như thế nào thì xứng đáng nhận được sự yêu kính?

Người Tăng, Ni như thế này thì mới xứng đáng nhận được sự yêu kính của Phật tử, gồm:

𝟭- Đức Phật dạy gì thì người Tăng hay Ni này phải hiểu và biết hết thì mới xứng đáng nhận được sự yêu kính của Phật tử.

𝟮- Đức Phật dạy có 4 chữ: Giác Ngộ và Giải Thoát, người Tăng hay Ni phải rõ thông 4 chữ này thì mới được xứng đáng nhận được sự yêu kính của Phật tử.

* Ý 2: Nếu Tăng hay Ni không học Giáo lý Đạo Phật, không đủ tư cách của 1 tu sĩ đạo Phật thì Phật tử tuyệt đối đừng có lại gần những Tăng hay Ni này.

Vì sao?

- Vì những Tăng hay Ni này là Tăng, Ni giả đó. Thấy những Tăng hay Ni này, phải tránh thật xa, đừng có lại gần mà bị lây nghiệp đó. Chớ làm gì có chuyện phải yêu kính, nương tựa.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/04/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/b0YUDuE5wf4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-thien-tong-19-04-2023-hoi-dap-ve-phap-thoai-thay-thich-chan-quang-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

26 Tăng ni làm sao có sự yêu kính nương tựa của Phật tử

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói: “Nếu chư tăng ni không cho Phật tử cảm giác yêu kính, Phật tử sẽ không còn nơi để nương tựa cho tâm hồn và cuộc sống của mình”.

Xin hỏi Nhân dân:

+ Ý 1: Người tăng ni như thế nào thì xứng đáng nhận được sự yêu kính?

+ Ý 2: Nếu tăng ni không học Giáo lý đạo Phật, không đủ tư cách của một tu sĩ đạo Phật thì Phật tử có nên tập luyện, phát nguyện, ép buộc mình phải yêu kính, nương tựa không?

Trả lời:

* Ý 1: Người tăng ni như thế nào thì xứng đáng nhận được sự yêu kính?

Người Tăng, Ni như thế này thì mới xứng đáng nhận được sự yêu kính của Phật tử, gồm:

𝟭- Đức Phật dạy gì thì người Tăng hay Ni này phải hiểu và biết hết thì mới xứng đáng nhận được sự yêu kính của Phật tử.

𝟮- Đức Phật dạy có 4 chữ: Giác Ngộ và Giải Thoát, người Tăng hay Ni phải rõ thông 4 chữ này thì mới được xứng đáng nhận được sự yêu kính của Phật tử.

* Ý 2: Nếu Tăng hay Ni không học Giáo lý Đạo Phật, không đủ tư cách của 1 tu sĩ đạo Phật thì Phật tử tuyệt đối đừng có lại gần những Tăng hay Ni này.

Vì sao?

+ Vì những Tăng hay Ni này là Tăng, Ni giả đó. Thấy những Tăng hay Ni này, phải tránh thật xa, đừng có lại gần mà bị lây nghiệp đó. Chớ làm gì có chuyện phải yêu kính, nương tựa.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam