Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Thần Thánh có quyền thay đổi nhân quả của con người không
Episode 1219th April 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:21

Share Episode

Shownotes

12 Thần Thánh có quyền thay đổi nhân quả của con người không

Câu hỏi: 

Thầy Thích Chân Quang nói: Thần - Thánh ở trên cao có tồn tại. Trách nhiệm của Thần - Thánh là dõi trông, sắp xếp cho con người. Nhìn vào nơi con người, rồi sẽ ra quyết định. Xin hỏi nhân dân:

Ý 1: Thầy này giảng như vậy có đúng không?

Ý 2: Thần - Thánh ở trên cao này là những ai? Ở đâu? Có mấy loại Thần - Thánh?

Ý 3: Thần - Thánh có nhiệm vụ gì?

Ý 4: Thần - Thánh có quyền quyết định, để thay đổi nhân quả của con người hay không?

Trả lời:

* Ý1: Thầy này giảng như vậy hoàn toàn không đúng.

* Ý 2: Thần - Thánh ở trên cao này là những ai? Ở đâu? Có mấy loại Thần - Thánh?

Vị này không hiểu tổ chức Thần - Thánh nên mới hỏi như vậy.

* Ý 3: Thần - Thánh có nhiệm vụ gì ở Trái đất này? 

 - Vị Thần chủ quản lý Trái đất lập ra 9 Ban. 

 - Vị Thánh chủ quản lý Trái đất lập ra 5 Ban.

* Ý 4: Thần - Thánh không có quyền quyết định để thay đổi nhân quả của con người. Thần - Thánh có lập ra các ban để thực hiện các việc làm. Không Vị nào dám làm sai nhiệm vụ của mình.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/04/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/b0YUDuE5wf4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-thien-tong-19-04-2023-hoi-dap-ve-phap-thoai-thay-thich-chan-quang-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

12 Thần Thánh có quyền thay đổi nhân quả của con người không

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói: Thần - Thánh ở trên cao có tồn tại. Trách nhiệm của Thần - Thánh là dõi trông, sắp xếp cho con người. Nhìn vào nơi con người, rồi sẽ ra quyết định. Xin hỏi nhân dân:

Ý 1: Thầy này giảng như vậy có đúng không?

Ý 2: Thần - Thánh ở trên cao này là những ai? Ở đâu? Có mấy loại Thần - Thánh?

Ý 3: Thần - Thánh có nhiệm vụ gì?

Ý 4: Thần - Thánh có quyền quyết định, để thay đổi nhân quả của con người hay không?

Trả lời:

* Ý1: Thầy này giảng như vậy hoàn toàn không đúng.

* Ý 2: Thần - Thánh ở trên cao này là những ai? Ở đâu? Có mấy loại Thần - Thánh?

Vị này không hiểu tổ chức Thần - Thánh nên mới hỏi như vậy.

* Ý 3: Thần - Thánh có nhiệm vụ gì ở Trái đất này?

- Vị Thần chủ quản lý Trái đất lập ra 9 Ban.

- Vị Thánh chủ quản lý Trái đất lập ra 5 Ban.

* Ý 4: Thần - Thánh không có quyền quyết định để thay đổi nhân quả của con người. Thần - Thánh có lập ra các ban để thực hiện các việc làm. Không Vị nào dám làm sai nhiệm vụ của mình.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam