Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Công thức tu và thành tựu của 6 pháp môn tu, vị Phật sống
Episode 1124th June 2024 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:04:26

Share Episode

Shownotes

11 Công thức tu và thành tựu của 6 pháp môn tu, vị Phật sống

Trò hỏi:

Đức Phật dạy bao nhiêu pháp môn?

Thầy trả lời:

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy có tổng cộng tất cả là 6 pháp môn.

Trò hỏi:

Công thức của từng pháp môn là gì?

Thầy trả lời:

Công thức của từng pháp môn như sau:

1. Thứ nhất là pháp môn Tiểu thừa, nghĩa là người tu ngồi thiền, ép cho tánh mình thanh tịnh, đến khi mà tánh mình thanh tịnh rồi thì mong muốn cho vị Phật hay vị Thánh nhập vào mình để mình trở thành Phật hay thành Thánh tùy theo mình ham muốn.

2. Thứ hai là pháp môn Trung thừa, là người tu phải ngồi học cho hết quyển giáo lý của pháp môn Trung thừa, ngồi học các quyển kinh của Đức Phật dạy, sau đó lại ngồi học hết bộ sách Duy thức học của Đức Phật dạy. Sau đó người này nè, mới tập ngồi trả lời các câu hỏi của những người hỏi đến khi mà câu nào trả lời cũng thông thì người này là thành Giảng sư đạo Phật rồi đó, lúc đó thì có thể xưng ta là Giảng sư đạo Phật được rồi.

3. Pháp môn thứ ba là pháp môn Đại thừa, thì cái người tu sẽ ngồi học cho hết cái giáo lý của pháp môn Đại thừa, rồi ngồi suy tư hữu dụng vật chất cho đến khi nào mà biết được hữu dụng vật chất thì người đó thành công. Sau đó nếu như mà tự sản xuất ra được vật chất bán, hay là họ bán công thức cho người khác sản xuất, thì sẽ trở thành là Kỹ sư đạo Phật. 

4. Pháp môn thứ tư là pháp môn Niệm chú, ở pháp môn này người tu sẽ ngồi niệm các câu Thần chú trong các quyển kinh Đại thừa mà sai khiến các vị cõi âm, rồi mời các vị này dẫn đi tìm các cây, hay lá, hay cây cỏ có tính dược cao, rồi bẻ lấy đem về rồi bào chế ra thuốc bán, lúc này người này sẽ thành Thần y của đạo Phật.

5. Pháp môn tiếp theo là pháp môn Niệm Phật, người tu ngồi niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật, cứ niệm hoài cho đến khi mà thấy được hình bóng của Đức Phật A Di Đà hiện ra là thành công, rồi thêm nữa ngày nào cũng đem tiền bố thí cho những người nghèo, sau khi chết sẽ được vị Thần quản lý giao cho Ban Thần thực thi nhân quả dẫn lên các nước Trời Cực Lạc sống, rồi vui chơi ở trong đó tùy thích, vui chơi sướng như Tiên ở trên trời vậy.

6. Cuối cùng là pháp môn thứ 6 là pháp môn Thiền Tông, ngồi học cho hết quyển giáo lý đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam để mà biết hết những gì mà quyển giáo lý này dạy được gọi là giác ngộ, sau đó học công thức, tìm hạt công đức, rồi học cho thuộc đường trở về Phật giới được gọi là giải thoát.

Đây là cơ bản của 6 pháp môn tu.

Trò hỏi:

Thành tựu của mỗi pháp môn như thế nào, thưa Ban giải đáp?

Thầy trả lời:

Ở mỗi một pháp môn tu sẽ có những thành tựu như sau:

- Pháp môn Tiểu thừa thì tu thành Thánh A La Hán.

- Pháp môn Trung thừa tu để trở thành vị Giảng sư đạo Phật.

- Pháp môn đại Thừa tu để thành kỹ sư đạo Phật.

- Pháp môn Niệm chú tu thành Thần y đạo Phật.

- Pháp môn Niệm Phật tu để trở thành vị Tiên ở trên nước Trời Cực Lạc.

- Cuối cùng là pháp môn Thiền Tông tu để thành Phật ở Phật giới. 

Trò hỏi:

Đức Phật lập ra nhiều Pháp môn để làm gì, thưa Ban giải đáp?

Thầy trả lời:

Sở dĩ Đức Phật lập Đạo nhiều pháp môn tu là để đáp ứng cho tánh của mỗi con người, ai muốn tu thành gì thì tu.

Trò hỏi:

Ở thế gian này có nhiều người được gọi là Phật sống, vậy Phật chết là ai?

Thầy trả lời:

Ở thế gian này thì có nhiều người được gọi là Phật sống, đó là những người biết được sự thật tất cả ở trái đất, tam giới và Phật giới, cũng như ở trong Càn khôn vũ trụ này. Còn Phật chết thì đó là những người không biết như vị Phật sống. 

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 24/06/2024

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Chapters

Video

More from YouTube