Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Vào chùa lạy Phật có giúp qua tai nạn, thay đổi nhân quả
Episode 1619th April 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:02:41

Share Episode

Shownotes

16 Vào chùa lạy Phật có giúp qua tai nạn, thay đổi nhân quả

Câu hỏi:

“Thần, Thánh trên cao xui khiến, dẫn dắt, giúp ta vượt qua nguy hiểm, tai nạn. Ví dụ: Suýt bị tông xe, nhưng vị Thần, Thánh ra tay giúp nên không sao, vì trước đó, đã đến chùa để lễ Phật”. Xin hỏi Nhân dân:

- Ý 1: Thầy giảng như vậy có đúng không?

- Ý 2: Việc vào chùa lạy Phật có giúp qua tai nạn, thay đổi nhân quả không?

- Ý 3: Con người có thể thay đổi được nhân quả không?

- Ý 4: Nếu Thần, Thánh can thiệp vào nhân quả của con người, thì có hậu quả như thế nào?

Trả lời:

- Ý 1: Thầy giảng như vậy, không biết một phần nhỏ tổ chức của đạo Phật.

- Ý 2: Việc vào chùa lạy Phật có giúp qua tai nạn, thay đổi nhân quả?

+ Đức Phật mà còn không giúp cho gia tộc Ngài tai qua nạn khỏi được, thì làm sao tượng Phật giúp tai qua nạn khỏi được. Theo đạo Phật, mà không hiểu đạo Phật, tức phỉ báng đạo Phật đó.

 - Ý 3: Con người có thể thay đổi được nhân quả không?

+ Được!

+ Nhân quả xấu là điện từ âm.

+ Muốn nhân quả tốt. Đưa điện từ dương hay điện từ quang vào là thay đổi được. Nhưng phải hiểu sâu về nhân quả đạo Phật, làm đúng công thức của nó là được. Chớ đừng có đưa tiền cho mấy người lừa mình, là tiền mất tật mang đó.

- Ý 4: Nếu Thần, Thánh can thiệp vào nhân quả của con người, thì có hậu quả như thế nào?

+ Làm gì có chuyện Thần, Thánh can thiệp vào nhân quả của con người, mà hỏi hậu quả như thế nào. Tu theo đạo Phật, thì trí tuệ phải thật sáng suốt mới vào tu được.

+ Trí tuệ không thật sáng suốt mà tu theo đạo Phật, thì thành những con người như sau:

1. Con người khiếp nhược, thành con người yếu hèn.

2.  Con người ai nói gì cũng nghe, thành là con người ngốc.

3. Con người thấy gì cũng lạy, thành là con người ngu si.

4. Con người thấy cục xi măng cũng cầu xin, thành là con người mê muội.

5. Con người đụng ai cũng quỳ mọp, thành con người quá ngu và khờ, v.v…

Câu hỏi:

Nhân dân giải thích, động từ “xui khiến” là gì? Xui khiến như thế nào thì có tác dụng?

Trả lời:

- Động từ “xui khiến” này có 2 hướng:

1. Như mình ở đây, có người xui khiến mình đến chỗ khác, làm ăn khá hơn.

2. Như mình sống bình thường, có người xui khiến mình đến chỗ nào đó, làm chuyện bậy bạ.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/04/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/b0YUDuE5wf4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-thien-tong-19-04-2023-hoi-dap-ve-phap-thoai-thay-thich-chan-quang-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

16 Vào chùa lạy Phật có giúp qua tai nạn, thay đổi nhân quả

Câu hỏi:

“Thần, Thánh trên cao xui khiến, dẫn dắt, giúp ta vượt qua nguy hiểm, tai nạn. Ví dụ: Suýt bị tông xe, nhưng vị Thần, Thánh ra tay giúp nên không sao, vì trước đó, đã đến chùa để lễ Phật”. Xin hỏi Nhân dân:

+ Ý 1: Thầy giảng như vậy có đúng không?

+ Ý 2: Việc vào chùa lạy Phật có giúp qua tai nạn, thay đổi nhân quả không?

+ Ý 3: Con người có thể thay đổi được nhân quả không?

+ Ý 4: Nếu Thần, Thánh can thiệp vào nhân quả của con người, thì có hậu quả như thế nào?

Trả lời:

+ Ý 1: Thầy giảng như vậy, không biết một phần nhỏ tổ chức của đạo Phật.

+ Ý 2: Việc vào chùa lạy Phật có giúp qua tai nạn, thay đổi nhân quả?

+ Đức Phật mà còn không giúp cho gia tộc Ngài tai qua nạn khỏi được, thì làm sao tượng Phật giúp tai qua nạn khỏi được. Theo đạo Phật, mà không hiểu đạo Phật, tức phỉ báng đạo Phật đó.

- Ý 3: Con người có thể thay đổi được nhân quả không?

+ Được!

+ Nhân quả xấu là điện từ âm.

+ Muốn nhân quả tốt. Đưa điện từ dương hay điện từ quang vào là thay đổi được. Nhưng phải hiểu sâu về nhân quả đạo Phật, làm đúng công thức của nó là được. Chớ đừng có đưa tiền cho mấy người lừa mình, là tiền mất tật mang đó.

+ Ý 4: Nếu Thần, Thánh can thiệp vào nhân quả của con người, thì có hậu quả như thế nào?

+ Làm gì có chuyện Thần, Thánh can thiệp vào nhân quả của con người, mà hỏi hậu quả như thế nào. Tu theo đạo Phật, thì trí tuệ phải thật sáng suốt mới vào tu được.

+ Trí tuệ không thật sáng suốt mà tu theo đạo Phật, thì thành những con người như sau:

1/ Con người khiếp nhược, thành con người yếu hèn.

2/ Con người ai nói gì cũng nghe, thành là con người ngốc.

3/ Con người thấy gì cũng lạy, thành là con người ngu si.

4/ Con người thấy cục xi măng cũng cầu xin, thành là con người mê muội.

5/ Con người đụng ai cũng quỳ mọp, thành con người quá ngu và khờ, v.v…

Câu hỏi:

Nhân dân giải thích, động từ “xui khiến” là gì? Xui khiến như thế nào thì có tác dụng?

Trả lời:

+ Động từ “xui khiến” này có 2 hướng:

1/ Như mình ở đây, có người xui khiến mình đến chỗ khác, làm ăn khá hơn.

2/ Như mình sống bình thường, có người xui khiến mình đến chỗ nào đó, làm chuyện bậy bạ.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam