Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Thầy tu thưa kiện và lừa người có kết nối với thần thánh không
Episode 2319th April 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:02:03

Share Episode

Shownotes

23 Thầy tu thưa kiện và lừa người có kết nối với thần thánh không

Câu hỏi: 

Thầy Thích Chân Quang nói: “Chính vì có Phật pháp, chúng ta mở lòng kết nối với thần thánh trên cao. Nếu không có Phật pháp, chúng ta nghĩ đến những điều thấp hèn, tầm thường, nhỏ mọn, tội lỗi”.

Xin hỏi Nhân dân:

- Ý 1: Có những vị thầy tu theo đạo Phật nhưng chửi Phật tử là chó mèo, là mất dạy, kiện thưa, lừa đảo người dân hàng tỷ đồng. Vậy, mấy thầy này có mở lòng kết nối với thần thánh trên cao không?

- Ý 2: Nếu có, là loại Thần Thánh gì?

- Ý 3: Tại sao đã là thầy tu theo đạo Phật mà lại còn hành xử như vậy?

Trả lời:

Câu hỏi 25 Ý 1: Có những vị thầy tu theo Đạo Phật nhưng chửi Phật tử là chó mèo, là mất dạy, thưa kiện, lừa đảo người dân hàng tỷ đồng. Vậy, mấy thầy này có mở lòng kết nối với thần thánh trên cao không?

- Có, nhưng kết nối với Cô hồn Các đảng.

Câu hỏi 25 Ý 2: Nếu có, là loại thần thánh gì?

+ Ở Trái đất này có 5 loại, gồm:

- Một là loài Thần.

- Hai là loài Thánh.

- Ba là loài Tiên.

- Bốn là loài Chúa.

- Năm là loài Cô hồn.

Câu hỏi 25 Ý 3: Tại sao đã là thầy tu theo đạo Phật mà lại còn hành xử như vậy?

- Thầy tu theo đạo Phật mà lại còn hành xử như kẻ giang hồ là những Thầy tu giả, có nhiều tiền, nên:

+ Một là thưa kiện người tu khác mà không đầu phục mình.

+ Hai là tìm đủ cách để bỏ tù người mà thầy tu giả này không ưa.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/04/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/b0YUDuE5wf4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-thien-tong-19-04-2023-hoi-dap-ve-phap-thoai-thay-thich-chan-quang-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

23 Thầy tu thưa kiện và lừa người có kết nối với thần thánh không

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói: “Chính vì có Phật pháp, chúng ta mở lòng kết nối với thần thánh trên cao. Nếu không có Phật pháp, chúng ta nghĩ đến những điều thấp hèn, tầm thường, nhỏ mọn, tội lỗi”.

Xin hỏi Nhân dân:

+ Ý 1: Có những vị thầy tu theo đạo Phật nhưng chửi Phật tử là chó mèo, là mất dạy, kiện thưa, lừa đảo người dân hàng tỷ đồng. Vậy, mấy thầy này có mở lòng kết nối với thần thánh trên cao không?

+ Ý 2: Nếu có, là loại Thần Thánh gì?

+ Ý 3: Tại sao đã là thầy tu theo đạo Phật mà lại còn hành xử như vậy?

Trả lời:

Câu hỏi 25 Ý 1: Có những vị thầy tu theo Đạo Phật nhưng chửi Phật tử là chó mèo, là mất dạy, thưa kiện, lừa đảo người dân hàng tỷ đồng. Vậy, mấy thầy này có mở lòng kết nối với thần thánh trên cao không?

+ Có, nhưng kết nối với Cô hồn Các đảng.

Câu hỏi 25 Ý 2: Nếu có, là loại thần thánh gì?

+ Ở Trái đất này có 5 loại, gồm:

+ Một là loài Thần.

+ Hai là loài Thánh.

+ Ba là loài Tiên.

+ Bốn là loài Chúa.

+ Năm là loài Cô hồn.

Câu hỏi 25 Ý 3: Tại sao đã là thầy tu theo đạo Phật mà lại còn hành xử như vậy?

+ Thầy tu theo đạo Phật mà lại còn hành xử như kẻ giang hồ là những Thầy tu giả, có nhiều tiền, nên:

+ Một là thưa kiện người tu khác mà không đầu phục mình.

+ Hai là tìm đủ cách để bỏ tù người mà thầy tu giả này không ưa.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam