Artwork for podcast RoZh.Lab
09: کتاب زبان فضاـ نوشته برایان لاوسون ـ بخش اول - فضا به مثابه زبان
Episode 921st August 2020 • RoZh.Lab • Rodia&Zhabiz
00:00:00 00:22:48

Share Episode

Shownotes

در بخش اول کتاب زبان فضا برایان لاوسون ما را با مفهوم فضا وزبان فضا آشنا می کندو نحوه ی خواندن زبان فضا را متذکر می شود. او هدف خود را از این کتاب بررسی ارتباط رفتارها و فضا معرفی می کند و معتقد است که زبان فضا یک زبان جهان شمول  می باشد که باید درک شود و شیوه های عملکرد آن بررسی گردد

Links