Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Sứ mạng các thầy tu theo đạo Phật là gì
Episode 2519th April 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:02:34

Share Episode

Shownotes

25 Sứ mạng các thầy tu theo đạo Phật là gì

Câu hỏi: 

Thầy Thích Chân Quang nói: “Các thầy tu phải làm sao để chúng sinh nhìn thấy các thầy là trong lòng dào dạt niềm kính yêu, là các thầy thực hiện được sứ mạng của mình trong Phật pháp”.

Xin hỏi Nhân dân:

- Ý 1: Sứ mạng của các thầy theo Đạo Phật là gì?

- Ý 2: Ngày nay, chúng ta gặp các thầy tu đều chỉ thấy sợ, vì nói gì không đúng ý là các thầy phán chúng tôi sẽ xuống địa ngục. Vậy, những thầy này đang thực hiện sứ mạng gì?

Trả lời:

* Ý 1: Sứ mạng của các thầy tu theo Đạo Phật là có 4 phần như sau:

𝟭. Phải học cho thông tất cả các quyển Giáo lý của Đức Phật dạy.

𝟮. Dạy lại cho các Phật tử hiểu thật rõ lời của Đức Phật dạy ở trong các quyển Giáo lý này.

𝟯. Phật tử nào mê tín, thì nhắc nhở Phật tử đó đừng mê tín dị đoan mà làm mất đi nhân vị của con người.

𝟰. Phật tử nào chuyên lạy người khác, thì nhắc nhở Phật tử đó đừng có quỳ lạy ai ở trái đất này. Vì là nơi ngũ thú tạp cư, gồm: Người, Thần, Thánh, Tiên, Chúa.

𝟱. Người làm người ăn, chớ không cầu xin ai.

𝟲. Có bản thân lo cho bản thân, có gia đình lo cho gia đình, có Tổ quốc lo cho Tổ quốc.

𝟳. Không cầu lạy hay xin ai ở trái đất này. Vì là nơi ngũ thú tạp cư, gồm: Người, Thần, Thánh, Tiên, Chúa. V.v…

* Ý 2: Ngày nay, chúng tôi gặp các thầy tu đều chỉ thấy sợ, vì nói gì không đúng ý là các thầy phán chúng tôi sẽ xuống địa ngục. Vậy, những thầy này đang thực hiện sứ mạng gì?

- Đáp: Những thầy này đang thực hiện sứ mạng của loài Cô hồn Các đảng.

Câu hỏi: 

Thầy Thích Chân Quang nói: “Vào thời Đức Phật, nhìn thấy Đức Phật thôi, lòng ta dạt dào lòng kính yêu. Cái công đức đó đủ để ta đắc đạo rồi”.

Xin hỏi Nhân dân, Thầy này giảng như vậy, có đúng không?

Trả lời:

- Thầy này giảng tầm bậy tầm bạ, chớ đúng cái gì.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/04/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/b0YUDuE5wf4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-thien-tong-19-04-2023-hoi-dap-ve-phap-thoai-thay-thich-chan-quang-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

25 Sứ mạng các thầy tu theo đạo Phật là gì

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói: “Các thầy tu phải làm sao để chúng sinh nhìn thấy các thầy là trong lòng dào dạt niềm kính yêu, là các thầy thực hiện được sứ mạng của mình trong Phật pháp”.

Xin hỏi Nhân dân:

+ Ý 1: Sứ mạng của các thầy theo Đạo Phật là gì?

+ Ý 2: Ngày nay, chúng ta gặp các thầy tu đều chỉ thấy sợ, vì nói gì không đúng ý là các thầy phán chúng tôi sẽ xuống địa ngục. Vậy, những thầy này đang thực hiện sứ mạng gì?

Trả lời:

* Ý 1: Sứ mạng của các thầy tu theo Đạo Phật là có 4 phần như sau:

𝟭. Phải học cho thông tất cả các quyển Giáo lý của Đức Phật dạy.

𝟮. Dạy lại cho các Phật tử hiểu thật rõ lời của Đức Phật dạy ở trong các quyển Giáo lý này.

𝟯. Phật tử nào mê tín, thì nhắc nhở Phật tử đó đừng mê tín dị đoan mà làm mất đi nhân vị của con người.

𝟰. Phật tử nào chuyên lạy người khác, thì nhắc nhở Phật tử đó đừng có quỳ lạy ai ở trái đất này. Vì là nơi ngũ thú tạp cư, gồm: Người, Thần, Thánh, Tiên, Chúa.

𝟱. Người làm người ăn, chớ không cầu xin ai.

𝟲. Có bản thân lo cho bản thân, có gia đình lo cho gia đình, có Tổ quốc lo cho Tổ quốc.

𝟳. Không cầu lạy hay xin ai ở trái đất này. Vì là nơi ngũ thú tạp cư, gồm: Người, Thần, Thánh, Tiên, Chúa. V.v…

* Ý 2: Ngày nay, chúng tôi gặp các thầy tu đều chỉ thấy sợ, vì nói gì không đúng ý là các thầy phán chúng tôi sẽ xuống địa ngục. Vậy, những thầy này đang thực hiện sứ mạng gì?

+ Đáp: Những thầy này đang thực hiện sứ mạng của loài Cô hồn Các đảng.

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói: “Vào thời Đức Phật, nhìn thấy Đức Phật thôi, lòng ta dạt dào lòng kính yêu. Cái công đức đó đủ để ta đắc đạo rồi”.

Xin hỏi Nhân dân, Thầy này giảng như vậy, có đúng không?

Trả lời:

+ Thầy này giảng tầm bậy tầm bạ, chớ đúng cái gì.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam