Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Người tu theo Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam, tại sao không giữ giới
Episode 4217th July 2022 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:30

Share Episode

Shownotes

42 Người tu theo Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam, tại sao không giữ giới

Trò hỏi:

Ông hãy cho tôi biết: Lý do gì mà người tu theo đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam không giữ giới?

Thầy trả lời:

Đúng rồi, tu Thiền tông không giữ giới. Nếu mà ông tu Thiền tông mà ông giữ giới thì tụi kia nó vô nhà nó hốt, có bao nhiêu nó hốt hết. "Anh vô đây anh hốt, tôi đập ông gãy giò", đánh người ta làm sao anh giữ giới? Giữ giới là để cho cái người tu yếm thế, tu Tiểu thừa người ta mới giữ giới. 

Tu Thiền tông bắt chước ông Trần Nhân Tông "giặc xâm lăng nước tôi, tôi biểu ông không ra, tôi đập ông chết đó". Nếu giữ giới thì đâu dám đánh giặc, lấy nước mình sao? 

Còn nếu giữ giới, nhà ông nó vô nó hốt hết thì sao? Không giữ, Thiền tông không giữ giới nhưng mà tuân thủ Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín, tuân thủ cho đúng, không giữ giới gì hết. Nếu mà giữ giới, tất nhiên giữ giới là không có dám giết ai, không có chửi ai, không đánh ai mới gọi là giữ giới. Tôi không có. Đây tôi Nhân - Nghĩa với ông mà ông làm tầm bậy tôi đập ông, có vậy thôi. 

 2022/07/17 Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam


DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 17/07/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/YywWo8LbUh8

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-17-07-2022.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

42 Người tu theo Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam, tại sao không giữ giới

Trò hỏi:

Ông hãy cho tôi biết: Lý do gì mà người tu theo đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam không giữ giới?

Thầy trả lời:

Đúng rồi, tu Thiền tông không giữ giới. Nếu mà ông tu Thiền tông mà ông giữ giới thì tụi kia nó vô nhà nó hốt, có bao nhiêu nó hốt hết. "Anh vô đây anh hốt, tôi đập ông gãy giò", đánh người ta làm sao anh giữ giới? Giữ giới là để cho cái người tu yếm thế, tu Tiểu thừa người ta mới giữ giới.

Tu Thiền tông bắt chước ông Trần Nhân Tông "giặc xâm lăng nước tôi, tôi biểu ông không ra, tôi đập ông chết đó". Nếu giữ giới thì đâu dám đánh giặc, lấy nước mình sao?

Còn nếu giữ giới, nhà ông nó vô nó hốt hết thì sao? Không giữ, Thiền tông không giữ giới nhưng mà tuân thủ Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín, tuân thủ cho đúng, không giữ giới gì hết. Nếu mà giữ giới, tất nhiên giữ giới là không có dám giết ai, không có chửi ai, không đánh ai mới gọi là giữ giới. Tôi không có. Đây tôi Nhân - Nghĩa với ông mà ông làm tầm bậy tôi đập ông, có vậy thôi.

:

Links