Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Nguồn gốc con người từ đâu có
Episode 719th April 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:08

Share Episode

Shownotes

07 Nguồn gốc con người từ đâu có

Câu hỏi: 

Thầy Thích Chân Quang nói: “Ông trời không phải là người tạo ra vũ trụ trời đất này, mà tự nó có”. Xin hỏi nhân dân:

- Ý 1: Thầy Thích Chân Quang giảng như vậy có đúng không?

- Ý 2: Nếu cái gì cũng tự nó có, vậy con người nguồn gốc từ đâu?

Trả lời:

- Ý 1: Thầy Thích Chân Quang giảng như vậy là không đúng.

- Ý 2: Trên đời này không gì tự có được, mà là do duyên hợp mới có. Con người nguồn gốc từ 3 phần:

+ Một là tánh Phật từ Phật giới vào mượn thân và tánh người.

+ Hai là tinh cha noãn mẹ cuốn hút nhau, lớn dần thành thân người.

+ Ba là điện từ âm dương cuốn hút tinh cha noãn mẹ đúng công suất phát ra tánh người có 16 thứ tánh nhỏ gọi chung là tánh người.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/04/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/b0YUDuE5wf4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-thien-tong-19-04-2023-hoi-dap-ve-phap-thoai-thay-thich-chan-quang-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

07 Nguồn gốc con người từ đâu có

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói: “Ông trời không phải là người tạo ra vũ trụ trời đất này, mà tự nó có”. Xin hỏi nhân dân:

+ Ý 1: Thầy Thích Chân Quang giảng như vậy có đúng không?

+ Ý 2: Nếu cái gì cũng tự nó có, vậy con người nguồn gốc từ đâu?

Trả lời:

+ Ý 1: Thầy Thích Chân Quang giảng như vậy là không đúng.

+ Ý 2: Trên đời này không gì tự có được, mà là do duyên hợp mới có. Con người nguồn gốc từ 3 phần:

+ Một là tánh Phật từ Phật giới vào mượn thân và tánh người.

+ Hai là tinh cha noãn mẹ cuốn hút nhau, lớn dần thành thân người.

+ Ba là điện từ âm dương cuốn hút tinh cha noãn mẹ đúng công suất phát ra tánh người có 16 thứ tánh nhỏ gọi chung là tánh người.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam