Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Người đã đạt được bí mật thiền tông thì hằng ngày sống như thế nào
Episode 3130th September 2022 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:00:43

Share Episode

Shownotes

31 Người đã đạt được bí mật thiền tông thì hằng ngày sống như thế nào

Trò hỏi:

Người đã đạt được Bí mật Thiền tông rồi thì hàng ngày phải sống như thế nào ạ?

Thầy trả lời:

Người đã đạt được Bí mật Thiền tông rồi thì hàng ngày phải sống như sau:

+ Thứ nhất, đói ăn mệt ngủ.

+ Thứ hai, có gia đình lo cho gia đình.

+ Thứ ba, có tổ quốc lo cho tổ quốc.

Và hãy nghe lời dạy của tổ Huyền Quang:

Tánh Phật trong mình tìm chi

Nghe đói thì ăn nghe mệt ngủ đi

Tánh Phật có sẵn kiếm làm chi

Coi chừng ma nhập đi theo bọn nó.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam


DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 30/09/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/9LvnP_g7dK4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-30-09-2022-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

31 Người đã đạt được bí mật thiền tông thì hằng ngày sống như thế nào

Trò hỏi:

Người đã đạt được Bí mật Thiền tông rồi thì hàng ngày phải sống như thế nào ạ?

Thầy trả lời:

Người đã đạt được Bí mật Thiền tông rồi thì hàng ngày phải sống như sau:

+ Thứ nhất, đói ăn mệt ngủ.

+ Thứ hai, có gia đình lo cho gia đình.

+ Thứ ba, có tổ quốc lo cho tổ quốc.

Và hãy nghe lời dạy của tổ Huyền Quang:

Tánh Phật trong mình tìm chi

Nghe đói thì ăn nghe mệt ngủ đi

Tánh Phật có sẵn kiếm làm chi

Coi chừng ma nhập đi theo bọn nó.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam