Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Tại sao không có thầy nào biết tu giải thoát
Episode 2026th July 2020 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:22

Share Episode

Shownotes

20 Tại sao không có thầy nào biết tu giải thoát

Trò hỏi:

Tại sao không có thầy nào biết tu giải thoát?

Thầy trả lời:

Nói đúng ra người ta biết chớ sao không biết tại người ta không nói thôi, người ta dấu nghề thôi chứ làm gì không biết, không lẽ người ta tu trên trái đất này mấy chục triệu người không lẽ không biết nhưng mà người ta dấu, mà hơn cái giải thoát này nè: ngày xưa Ông Phật cũng vậy: muốn dạy giải thoát người nào Ổng đồng ý mới dạy nhen chớ không phải dạy đại trà đâu, bởi vì hồi xưa tại thời Đức Phật còn sống tại sao Ông Duy Ma Cật Ổng hiểu cái này, vì Ông Phật dạy riêng ông này, trong cái đám mấy ngàn người mà chỉ có ông Duy Ma Cật biết, còn bây giờ cái đám thiền tông này nè bao nhiêu người đâu, phải ai cũng biết đâu.

ví dụ:

con ở quận 10 đi con đếm trong quận 10 được mấy người, quận 10 gần 200 ngàn dân con kiếm được mấy người theo thiền tông, có nhưng mà người ta không nói thôi sao không có.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 26/07/2020 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/18pJvBZ4Otw

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-thien-tong-26-07-2020.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

20 Tại sao không có thầy nào biết tu giải thoát

Trò hỏi:

Tại sao không có thầy nào biết tu giải thoát?

Thầy trả lời:

Nói đúng ra người ta biết chớ sao không biết tại người ta không nói thôi, người ta dấu nghề thôi chứ làm gì không biết, không lẽ người ta tu trên trái đất này mấy chục triệu người không lẽ không biết nhưng mà người ta dấu, mà hơn cái giải thoát này nè: ngày xưa Ông Phật cũng vậy: muốn dạy giải thoát người nào Ổng đồng ý mới dạy nhen chớ không phải dạy đại trà đâu, bởi vì hồi xưa tại thời Đức Phật còn sống tại sao Ông Duy Ma Cật Ổng hiểu cái này, vì Ông Phật dạy riêng ông này, trong cái đám mấy ngàn người mà chỉ có ông Duy Ma Cật biết, còn bây giờ cái đám thiền tông này nè bao nhiêu người đâu, phải ai cũng biết đâu.

ví dụ:

con ở quận 10 đi con đếm trong quận 10 được mấy người, quận 10 gần 200 ngàn dân con kiếm được mấy người theo thiền tông, có nhưng mà người ta không nói thôi sao không có.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam