Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Tu theo đạo cô hồn là tu sao 53-55
Episode 452nd August 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:02:04

Share Episode

Shownotes

45 Tu theo đạo cô hồn là tu sao 53-55

Câu hỏi:

Tu sai với Giáo lý của đạo cô hồn, thì có bị nhân quả làm hoa báo hay xuống địa ngục không?

Trả lời:

* Phải biết cơ bản như sau: 

- Cô hồn là đạo chuyên môn lừa người khác.

+ Tu thật đúng Giáo lý đạo cô hồn, thì lừa người khác nhiều tiền hơn.

+ Tu sai Giáo lý của đạo cô hồn, thì lừa tiền ít hơn. 

- Người tu theo đạo cô hồn, dù đúng hay sai gì, cũng không bị nhân quả. 

Vì sao? Vì các vị Thần không thực thi nhân quả được với các vị cô hồn này.

Câu hỏi:

Thưa, Huyền ký có ghi: Người chết mà không có công đức, ác đức, phước đức, sau 49 ngày, lựa chọn 1 trong 2 ngã để đi: Hoặc là vào dòng tộc để làm người, hoặc vào làm loài cô hồn. Vậy muốn làm cô hồn, đâu cần phải tu, phải không?

Trả lời:

Cô hồn này có 2 loại:

- Loại 1: Cô hồn có tổ chức, thì phải theo tổ chức của cô hồn.

- Loại 2: Cô hồn không có tổ chức, thì muốn làm gì thì làm. Ban thực thi nhân quả của loài Thần, không thực thi nhân quả được loài cô hồn này.

Câu hỏi:

Khi tu theo đạo cô hồn, người ta có biết đó là đạo tu để thành cô hồn không? Người nào tu mà xưng mình thế này thế kia, chứng này chứng kia, là tu theo dạng này phải không? 

Trả lời:

Đức Phật dạy: Ở trái đất này, 10 phần mê muội cả 10. Vì vậy, đã mê muội, thì làm sao biết được mình tu theo đạo cô hồn. Những người mà họ xưng Thánh này, vì họ quá tham, ham danh và tiền, nên họ cũng không biết, tức mê muội thì làm sao họ biết được. Vì vậy, Đức Phật dạy: Chúng sinh, 10 phần mê muội cả 10, cho nên không biết mình tu theo đạo cô hồn.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

45 Tu theo đạo cô hồn là tu sao 53-55

Câu hỏi:

Tu sai với Giáo lý của đạo cô hồn, thì có bị nhân quả làm hoa báo hay xuống địa ngục không?

Trả lời:

* Phải biết cơ bản như sau:

+ Cô hồn là đạo chuyên môn lừa người khác.

+ Tu thật đúng Giáo lý đạo cô hồn, thì lừa người khác nhiều tiền hơn.

+ Tu sai Giáo lý của đạo cô hồn, thì lừa tiền ít hơn.

+ Người tu theo đạo cô hồn, dù đúng hay sai gì, cũng không bị nhân quả.

Vì sao? Vì các vị Thần không thực thi nhân quả được với các vị cô hồn này.

Câu hỏi:

Thưa, Huyền ký có ghi: Người chết mà không có công đức, ác đức, phước đức, sau 49 ngày, lựa chọn 1 trong 2 ngã để đi: Hoặc là vào dòng tộc để làm người, hoặc vào làm loài cô hồn. Vậy muốn làm cô hồn, đâu cần phải tu, phải không?

Trả lời:

Cô hồn này có 2 loại:

+ Loại 1: Cô hồn có tổ chức, thì phải theo tổ chức của cô hồn.

+ Loại 2: Cô hồn không có tổ chức, thì muốn làm gì thì làm. Ban thực thi nhân quả của loài Thần, không thực thi nhân quả được loài cô hồn này.

Câu hỏi:

Khi tu theo đạo cô hồn, người ta có biết đó là đạo tu để thành cô hồn không? Người nào tu mà xưng mình thế này thế kia, chứng này chứng kia, là tu theo dạng này phải không?

Trả lời:

Đức Phật dạy: Ở trái đất này, 10 phần mê muội cả 10. Vì vậy, đã mê muội, thì làm sao biết được mình tu theo đạo cô hồn. Những người mà họ xưng Thánh này, vì họ quá tham, ham danh và tiền, nên họ cũng không biết, tức mê muội thì làm sao họ biết được. Vì vậy, Đức Phật dạy: Chúng sinh, 10 phần mê muội cả 10, cho nên không biết mình tu theo đạo cô hồn.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam