Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Lớp đất nhân quả là như thế nào
Episode 2130th September 2022 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:00:46

Share Episode

Shownotes

21 Lớp đất nhân quả là như thế nào

Trò hỏi:

Thưa, lớp đất nhân quả là như thế nào ạ?

Thầy trả lời:

Lớp đất Nhân quả là trồng cây gì, lên cây nấy.

Người sống trên lớp đất Nhân quả này, làm gì, thì có Nhân quả nấy.

Người tu Giải Thoát, mà không tu giải thoát, mà bắt người ngu lạy mình, thì Nhân quả xuống Địa Ngục đó.

Thầy tu Giải thoát ham chi

Bắt người lạy sát đất, Thầy đi Luân hồi

Thầy tu là bỏ cái Tôi

Vì Tôi là Ngã, luân hồi trầm luân.

Thầy tu là tu chữ “Dừng”

Dừng được tất cả, luân hồi dừng theo

Thầy tu đừng có leo trèo

Trèo cao cho lắm, lộn mèo Thầy ơi!

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 30/09/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/9LvnP_g7dK4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-30-09-2022-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

21 Lớp đất nhân quả là như thế nào

Trò hỏi:

Thưa, lớp đất nhân quả là như thế nào ạ?

Thầy trả lời:

Lớp đất Nhân quả là trồng cây gì, lên cây nấy.

Người sống trên lớp đất Nhân quả này, làm gì, thì có Nhân quả nấy.

Người tu Giải Thoát, mà không tu giải thoát, mà bắt người ngu lạy mình, thì Nhân quả xuống Địa Ngục đó.

Thầy tu Giải thoát ham chi

Bắt người lạy sát đất, Thầy đi Luân hồi

Thầy tu là bỏ cái Tôi

Vì Tôi là Ngã, luân hồi trầm luân.

Thầy tu là tu chữ “Dừng”

Dừng được tất cả, luân hồi dừng theo

Thầy tu đừng có leo trèo

Trèo cao cho lắm, lộn mèo Thầy ơi!

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam