Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Khi mở lòng thì ta có kết nối với thần thánh
Episode 1819th April 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:47

Share Episode

Shownotes

18 Khi mở lòng thì ta có kết nối với thần thánh

Câu hỏi: 

Thầy Thích Chân Quang nói: "Ai mở lòng được thì ngay lập tức có kết nối với Thần Thánh, mà trong bài này ta gọi là sự kết nối giữa trời với đất”. Xin hỏi Nhân dân:

- Ý 1: Mở lòng là gì?

- Ý 2: Khi mở lòng, sẽ kết nối với Thần Thánh, là kết nối ở chỗ nào, kết nối ra sao?

- Ý 3: Dấu hiệu nào cho biết một người mở lòng đã kết nối được với Thần Thánh?

Trả lời:

- Ý 1: Mở lòng là gì?

+ Là tưởng tượng, chứ làm gì có chuyện mở lòng. Vì không hiểu Đức Phật dạy đạo, là dạy như thế nào, mới giảng mở lòng như vậy.

- Ý 2: Khi mở lòng sẽ kết nối với Thần Thánh, là kết nối ở chỗ nào, kết nối ra sao?

+ Kết nối với thần thánh có chứ không phải không. Nhưng người nào muốn biết công thức này thì phải học cho thông quyển kinh Vô Tự, mới hiểu được, chứ không thể nói vài câu mà biết được.

- Ý 3. Dấu hiệu nào cho biết một người mở lòng đã kết nối được với Thần Thánh?

+ Muốn kết nối với Thần Thánh người này phải có nhiệm vụ, thì mới mở được đường dây kết nối được.

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói: "Trong nhiều cách để mở lòng thì Phật pháp cho ta sự mở lòng đẹp nhất trong cuộc đời, Phật dạy cách mở lòng đầu tiên, là tin vào quy luật nhân quả". Xin hỏi Nhân dân: Thầy này nói như vậy có đúng không?

Trả lời:

Nói tầm bậy, muốn hiểu các loài ở cõi âm thì người này phải học thông tổ chức các loài ở cõi âm, thì mới biết được. Còn không hiểu, ngồi đó nói tầm bậy tầm bạ.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/04/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/b0YUDuE5wf4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-thien-tong-19-04-2023-hoi-dap-ve-phap-thoai-thay-thich-chan-quang-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

18 Khi mở lòng thì ta có kết nối với thần thánh

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói: "Ai mở lòng được thì ngay lập tức có kết nối với Thần Thánh, mà trong bài này ta gọi là sự kết nối giữa trời với đất”. Xin hỏi Nhân dân:

+ Ý 1: Mở lòng là gì?

+ Ý 2: Khi mở lòng, sẽ kết nối với Thần Thánh, là kết nối ở chỗ nào, kết nối ra sao?

+ Ý 3: Dấu hiệu nào cho biết một người mở lòng đã kết nối được với Thần Thánh?

Trả lời:

+ Ý 1: Mở lòng là gì?

+ Là tưởng tượng, chứ làm gì có chuyện mở lòng. Vì không hiểu Đức Phật dạy đạo, là dạy như thế nào, mới giảng mở lòng như vậy.

+ Ý 2: Khi mở lòng sẽ kết nối với Thần Thánh, là kết nối ở chỗ nào, kết nối ra sao?

+ Kết nối với thần thánh có chứ không phải không. Nhưng người nào muốn biết công thức này thì phải học cho thông quyển kinh Vô Tự, mới hiểu được, chứ không thể nói vài câu mà biết được.

+ Ý 3. Dấu hiệu nào cho biết một người mở lòng đã kết nối được với Thần Thánh?

+ Muốn kết nối với Thần Thánh người này phải có nhiệm vụ, thì mới mở được đường dây kết nối được.

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói: "Trong nhiều cách để mở lòng thì Phật pháp cho ta sự mở lòng đẹp nhất trong cuộc đời, Phật dạy cách mở lòng đầu tiên, là tin vào quy luật nhân quả". Xin hỏi Nhân dân: Thầy này nói như vậy có đúng không?

Trả lời:

Nói tầm bậy, muốn hiểu các loài ở cõi âm thì người này phải học thông tổ chức các loài ở cõi âm, thì mới biết được. Còn không hiểu, ngồi đó nói tầm bậy tầm bạ.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam