Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Hiểu mọi thứ là tạm bợ thấp hèn, cần hướng tới chứng ngộ viên mãn
Episode 2019th April 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:02:39

Share Episode

Shownotes

20 Hiểu mọi thứ là tạm bợ thấp hèn, cần hướng tới chứng ngộ viên mãn

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói Phật dạy cách mở lòng thứ ba là hiểu mọi thứ chỉ là tạm bợ. Con người phải đi đến chân lý tột cùng, hướng đến mục tiêu là tu hành giác ngộ giải thoát, chứng ngộ viên mãn để từ bỏ thân phận khổ đau, thấp hèn của chính mình. Xin hỏi nhân dân:

- Ý 1: Phật dạy phải hiểu mọi thứ chỉ là tạm bợ nghĩa là như thế nào?

- Ý 2: Tu hành có đưa đến giác ngộ và giải thoát không?

- Ý 3: Chứng ngộ viên mãn là gì?

- Ý 4: Thân phận nào là thấp hèn, thân phận nào là cao quý?

- Ý 5: Nếu đúng như lời Phật dạy thì chức vụ Viện chủ Thiền Tôn thất quang và cái danh là thượng tọa tiến sĩ đứng ra cũng vô cùng tạm bợ thấp hèn. Vậy Thầy Thích Chân Quang nên làm thế nào?

Trả lời: 

- Ý 1: Phật dạy phải hiểu mọi thứ chỉ là tạm bợ nghĩa là như thế nào?

Tạm bợ có nghĩa là không chắc chắn, không dài lâu, không ổn định.

- Ý 2: Tu hành có đưa đến giác ngộ và giải thoát không?

Có. Ở trái đất này mà tu hành thì vác tiền và vật chất của người khác nhiều lắm, còn giải thoát được thân tứ đại nhưng phải mang thân loài ở địa ngục.

- Ý 3: Chứng ngộ viên mãn là gì?

Chứng ngộ viên mãn là mang thân cô hồn vĩnh viễn.

- Ý 4: Thân phận nào là thấp hèn, thân phận nào là cao quý?

Thân phận thấp hèn là quỳ lạy người khác gọi là thấp hèn.

Thân phận cao quý là ngồi đó cho người khác lạy mình thì người này là thân phận cao quý đó.

- Ý 5: Nếu đúng như Phật dạy thì chức vụ là Viện chủ Thiền Tôn Phật  quang và cái danh là thượng tọa tiến sĩ tính ra cũng vô cùng tạm bợ thấp hèn. Vậy Thầy Thích Chân Quang nên làm thế nào?

Phần này trong giáo lý đạo Phật không có dạy Viện chủ pháp môn Thiền Tôn nên không biết đường đâu mà trả lời. Xin chào thua.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/04/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/b0YUDuE5wf4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-thien-tong-19-04-2023-hoi-dap-ve-phap-thoai-thay-thich-chan-quang-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

20 Hiểu mọi thứ là tạm bợ thấp hèn, cần hướng tới chứng ngộ viên mãn

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói Phật dạy cách mở lòng thứ ba là hiểu mọi thứ chỉ là tạm bợ. Con người phải đi đến chân lý tột cùng, hướng đến mục tiêu là tu hành giác ngộ giải thoát, chứng ngộ viên mãn để từ bỏ thân phận khổ đau, thấp hèn của chính mình. Xin hỏi nhân dân:

+ Ý 1: Phật dạy phải hiểu mọi thứ chỉ là tạm bợ nghĩa là như thế nào?

+ Ý 2: Tu hành có đưa đến giác ngộ và giải thoát không?

+ Ý 3: Chứng ngộ viên mãn là gì?

+ Ý 4: Thân phận nào là thấp hèn, thân phận nào là cao quý?

+ Ý 5: Nếu đúng như lời Phật dạy thì chức vụ Viện chủ Thiền Tôn thất quang và cái danh là thượng tọa tiến sĩ đứng ra cũng vô cùng tạm bợ thấp hèn. Vậy Thầy Thích Chân Quang nên làm thế nào?

Trả lời:

+ Ý 1: Phật dạy phải hiểu mọi thứ chỉ là tạm bợ nghĩa là như thế nào?

Tạm bợ có nghĩa là không chắc chắn, không dài lâu, không ổn định.

+ Ý 2: Tu hành có đưa đến giác ngộ và giải thoát không?

Có. Ở trái đất này mà tu hành thì vác tiền và vật chất của người khác nhiều lắm, còn giải thoát được thân tứ đại nhưng phải mang thân loài ở địa ngục.

+ Ý 3: Chứng ngộ viên mãn là gì?

Chứng ngộ viên mãn là mang thân cô hồn vĩnh viễn.

+ Ý 4: Thân phận nào là thấp hèn, thân phận nào là cao quý?

Thân phận thấp hèn là quỳ lạy người khác gọi là thấp hèn.

Thân phận cao quý là ngồi đó cho người khác lạy mình thì người này là thân phận cao quý đó.

+ Ý 5: Nếu đúng như Phật dạy thì chức vụ là Viện chủ Thiền Tôn Phật quang và cái danh là thượng tọa tiến sĩ tính ra cũng vô cùng tạm bợ thấp hèn. Vậy Thầy Thích Chân Quang nên làm thế nào?

Phần này trong giáo lý đạo Phật không có dạy Viện chủ pháp môn Thiền Tôn nên không biết đường đâu mà trả lời. Xin chào thua.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam