Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Thầy tu phải tu sao để chuyển thân tứ đại từ bùn thành ngọc
Episode 2719th April 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:15

Share Episode

Shownotes

27 Thầy tu phải tu sao để chuyển thân tứ đại từ bùn thành ngọc

Câu hỏi: 

Thầy Thích Chân Quang nói: “Các thầy phải tu, phải công phu làm sao để cũng là thân tứ đại từ bùn đã hóa thành ngọc”. Xin hỏi: Thầy này giảng như vậy có đúng không?

Trả lời:

Ông thầy này không biết tí gì về đạo Phật hết, nói tào lao.

Câu hỏi: 

Thầy Thích Chân Quang giảng dạy một số cách để kết nối Trời và Đất như sau:

“Cách thứ nhất: Nối thời Mạt Pháp này lại với thời Chánh Pháp bằng lòng tôn kính Đức Phật một cách tuyệt đối. Nếu không sẽ không đắc đạo nữa. Đây là nguyên tắc.” 

Xin hỏi nhân dân: Thầy này giảng như vậy có đúng không?

Trả lời:

Ông thầy này chả hiểu đạo Phật là gì, nói tầm phào.

Câu hỏi:

Thầy Thích chân Quang nói: “Mấy thầy làm sao thì tôi không biết. Mỗi người phải tự tìm được con đường cho mình.”

Xin hỏi nhân dân: Thầy Thích Chân Quang là kiểu thầy gì mà kỳ cục vậy? Nửa vời mông lung thế?

Trả lời:

Ông thầy này là ông thầy của chùa giả đó. Không hiểu danh từ Phật là gì nên mới giảng như vậy.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/04/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/b0YUDuE5wf4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-thien-tong-19-04-2023-hoi-dap-ve-phap-thoai-thay-thich-chan-quang-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

27 Thầy tu phải tu sao để chuyển thân tứ đại từ bùn thành ngọc

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói: “Các thầy phải tu, phải công phu làm sao để cũng là thân tứ đại từ bùn đã hóa thành ngọc”. Xin hỏi: Thầy này giảng như vậy có đúng không?

Trả lời:

Ông thầy này không biết tí gì về đạo Phật hết, nói tào lao.

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang giảng dạy một số cách để kết nối Trời và Đất như sau:

“Cách thứ nhất: Nối thời Mạt Pháp này lại với thời Chánh Pháp bằng lòng tôn kính Đức Phật một cách tuyệt đối. Nếu không sẽ không đắc đạo nữa. Đây là nguyên tắc.”

Xin hỏi nhân dân: Thầy này giảng như vậy có đúng không?

Trả lời:

Ông thầy này chả hiểu đạo Phật là gì, nói tầm phào.

Câu hỏi:

Thầy Thích chân Quang nói: “Mấy thầy làm sao thì tôi không biết. Mỗi người phải tự tìm được con đường cho mình.”

Xin hỏi nhân dân: Thầy Thích Chân Quang là kiểu thầy gì mà kỳ cục vậy? Nửa vời mông lung thế?

Trả lời:

Ông thầy này là ông thầy của chùa giả đó. Không hiểu danh từ Phật là gì nên mới giảng như vậy.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam