Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Điều chỉnh cuộc đời đúng hướng theo Phật pháp là thế nào
Episode 2419th April 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:03:20

Share Episode

Shownotes

24 Điều chỉnh cuộc đời đúng hướng theo Phật pháp là thế nào

Câu hỏi: 

Thầy Thích Chân Quang nói: “Nhờ có Phật pháp, ta biết các điều chỉnh cuộc đời mình đi cho đúng hướng, ta có có con đường cho tương lai”.

Xin hỏi Nhân dân:

- Ý 1: Cuộc đời sai hướng là như thế nào?

- Ý 2: Điều chỉnh cuộc đời đúng hướng theo Phật pháp là thế nào?

- Ý 3: “Con đường cho tương lai” của người theo Phật pháp là gồm những con đường gì?

Trả lời:

* Ý 1: Cuộc đời sai hướng là như thế nào?

Đáp câu hỏi ý 1:

Cuộc đời sai hướng là làm những chuyện như sau:

𝟭. Ai nói gì cũng nghe và tin, gọi là tin tầm bậy tầm bạ.

𝟮. Đang mang thân con người không chịu, mà đi mang thân con thú.

𝟯. Thân người là đẳng cấp cao nhất các loài ở trái đất này mà đi cầu xin người khác ban phước. Muốn làm người ngu.

𝟰. Thân người là đẳng cấp cao nhất các loài ở trái đất này mà quỳ lạy người khác sát đất nữa. Tự nhiên trở thành người ngốc.

v.v…

* Ý 2: Điều chỉnh cuộc đời đúng theo hướng Phật pháp là như thế nào?

Đáp câu hỏi ý 2:

Điều chỉnh cuộc đời đúng theo hướng Phật pháp là như thế này:

𝟭. Làm gì cũng bằng khoa học và thực tế.

𝟮. Tin gì cũng bằng khoa học và thực tế.

𝟯. Đừng có nghe ai nói gì cũng tin mà không chịu tìm hiểu thật kỹ bằng trí tuệ thật sáng suốt.

𝟰. Không có quỳ lạy ai ở trái đất này, là vì: Nơi ngũ thú tạp cư. Tức 5 loài sống chung.

* Ý 3: “Con đường cho tương lai” của người theo Phật pháp là gồm con đường gì?

Đáp câu hỏi ý 3:

“Con đường cho tương lai” của người theo Phật pháp là gồm những con đường như sau:

𝟭. Phải hiểu danh từ Phật pháp là gì, phải hiểu cho thật rõ. Nên tìm Giáo lý đạo Phật mà học để biết với người ta, không còn ngu nữa.

𝟮. Phải biết Đức Phật dạy gì, phải hiểu cho thật biết. Nên tìm Giáo lý đạo Phật mà học để khôn với người ta, không còn ngốc nữa.

𝟯. Phải hiểu Đức Phật dạy có mấy pháp môn, phải biết cho rõ, nên tìm Giáo lý đạo Phật mà học để hiểu với người ta, đừng có nghe mấy người không biết giảng là 84.000 pháp môn. Tin là khờ quá mức.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/04/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/b0YUDuE5wf4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-thien-tong-19-04-2023-hoi-dap-ve-phap-thoai-thay-thich-chan-quang-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

24 Điều chỉnh cuộc đời đúng hướng theo Phật pháp là thế nào

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói: “Nhờ có Phật pháp, ta biết các điều chỉnh cuộc đời mình đi cho đúng hướng, ta có có con đường cho tương lai”.

Xin hỏi Nhân dân:

+ Ý 1: Cuộc đời sai hướng là như thế nào?

+ Ý 2: Điều chỉnh cuộc đời đúng hướng theo Phật pháp là thế nào?

+ Ý 3: “Con đường cho tương lai” của người theo Phật pháp là gồm những con đường gì?

Trả lời:

* Ý 1: Cuộc đời sai hướng là như thế nào?

Đáp câu hỏi ý 1:

Cuộc đời sai hướng là làm những chuyện như sau:

𝟭. Ai nói gì cũng nghe và tin, gọi là tin tầm bậy tầm bạ.

𝟮. Đang mang thân con người không chịu, mà đi mang thân con thú.

𝟯. Thân người là đẳng cấp cao nhất các loài ở trái đất này mà đi cầu xin người khác ban phước. Muốn làm người ngu.

𝟰. Thân người là đẳng cấp cao nhất các loài ở trái đất này mà quỳ lạy người khác sát đất nữa. Tự nhiên trở thành người ngốc.

v.v…

* Ý 2: Điều chỉnh cuộc đời đúng theo hướng Phật pháp là như thế nào?

Đáp câu hỏi ý 2:

Điều chỉnh cuộc đời đúng theo hướng Phật pháp là như thế này:

𝟭. Làm gì cũng bằng khoa học và thực tế.

𝟮. Tin gì cũng bằng khoa học và thực tế.

𝟯. Đừng có nghe ai nói gì cũng tin mà không chịu tìm hiểu thật kỹ bằng trí tuệ thật sáng suốt.

𝟰. Không có quỳ lạy ai ở trái đất này, là vì: Nơi ngũ thú tạp cư. Tức 5 loài sống chung.

* Ý 3: “Con đường cho tương lai” của người theo Phật pháp là gồm con đường gì?

Đáp câu hỏi ý 3:

“Con đường cho tương lai” của người theo Phật pháp là gồm những con đường như sau:

𝟭. Phải hiểu danh từ Phật pháp là gì, phải hiểu cho thật rõ. Nên tìm Giáo lý đạo Phật mà học để biết với người ta, không còn ngu nữa.

𝟮. Phải biết Đức Phật dạy gì, phải hiểu cho thật biết. Nên tìm Giáo lý đạo Phật mà học để khôn với người ta, không còn ngốc nữa.

𝟯. Phải hiểu Đức Phật dạy có mấy pháp môn, phải biết cho rõ, nên tìm Giáo lý đạo Phật mà học để hiểu với người ta, đừng có nghe mấy người không biết giảng là 84.000 pháp môn. Tin là khờ quá mức.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam