Artwork for podcast RoZh.Lab
27: روش کتاب ۱۰۱ روش طراحی ـ نوشته ی ویجی کومارـ شناخت بسترـ تحلیل اس.دبلیو.او.تی
Episode 277th June 2021 • RoZh.Lab • Rodia&Zhabiz
00:00:00 00:11:26

Share Episode

Shownotes

. یکی از روشهای پرکاربرد در شناخت بستر و طراحی نوآوری می باشد.SWOT روش

این روش قدرتها٬‌ضعفها و فرصت ها و تهدیدها را در کنار هم قرار می دهد و به ما کمک می کند تا موقعیت شرکت خود را درک کنیم و فرصتهای ناشناخته را کشف کنیم.

Links