Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Tứ thiền bát định là gì
Episode 2426th July 2020 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:21

Share Episode

Shownotes

24 Tứ thiền bát định là gì

Trò hỏi:

Tứ thiền bát định là gì?

Thầy trả lời:

Tứ thiền là 4 cấp thiền, bát định là 8 cái loại định:

+ Tứ thiền: sơ thiền - nhị thiền - tam thiền - tứ thiền.

+ Bát định thì nó có 8 cái loại định: định ý - định thân - định tâm - định tưởng - định mắt - định tai - định mũi - định miệng, cái gì cũng định.

ví dụ:

Con mắt hình thấy cành thì con không nhìn theo nữa gọi là định con mắt.

Cái Tưởng của con hay tưởng tượng thì bấy giờ con đừng Tưởng tầm bậy nữa thì gọi là định tưởng.

Tương tự 6 cái kia cũng vậy.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 26/07/2020 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/18pJvBZ4Otw

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-thien-tong-26-07-2020.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

24 Tứ thiền bát định là gì

Trò hỏi:

Tứ thiền bát định là gì?

Thầy trả lời:

Tứ thiền là 4 cấp thiền, bát định là 8 cái loại định:

+ Tứ thiền: sơ thiền - nhị thiền - tam thiền - tứ thiền.

+ Bát định thì nó có 8 cái loại định: định ý - định thân - định tâm - định tưởng - định mắt - định tai - định mũi - định miệng, cái gì cũng định.

ví dụ:

Con mắt hình thấy cành thì con không nhìn theo nữa gọi là định con mắt.

Cái Tưởng của con hay tưởng tượng thì bấy giờ con đừng Tưởng tầm bậy nữa thì gọi là định tưởng.

Tương tự 6 cái kia cũng vậy.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam