Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Càng tu càng ngu càng ác là ý nói tu theo đạo nào
Episode 422nd August 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:59

Share Episode

Shownotes

42 Càng tu càng ngu càng ác là ý nói tu theo đạo nào

Câu hỏi:

Các vị từng nói: Càng tu càng ngu, càng ác. Vậy: Tu theo đạo nào thì càng ngu, càng ác, càng khó giải thoát nhất, và tại sao lại như vậy, thưa nhân dân?

Trả lời:

Phải biết tất cả các đạo ở trái đất này người nào tu bằng trí tuệ khoa học vật lý, thì tu mới đúng sự thật ở trái đất này được. Đức Phật dạy: Ở trái đất này, người nào sử dụng tánh âm của con người, thì 10 phần mê muội cả mười. Vì vậy, người tu mà không biết tánh âm dương của con người, thì:

+ Người này càng tu càng ngu. Càng ngu thì chắc chắn phải tạo nhân quả.

+ Đã bị nhân quả ở trái đất này kéo lại, thì làm sao giải thoát được?

Vì vậy, Đức Phật có dạy cho người tu theo đạo Phật phải biết, các ông bà có tu theo đạo Phật thì phải hiểu cơ bản 3 phần như sau:

- Phần 1: Tu theo đạo Phật, trí phải thật sáng suốt mới tu.

- Phần 2: Tu theo đạo Phật, trí không sáng suốt, càng tu càng ngu.

- Phần 3: Tu theo đạo Phật, trí không sáng suốt, càng tu càng bị nhân quả.

Hỡi người trần thế đi tu

      Trí phải sáng suốt, mới tu đạo màu

Đạo Phật tuyệt đối không cầu

      Nhận ra tánh Phật, không cầu làm chi.

Tu Phật mà cầu là ngu

     Trí không sáng suốt mà tu cái gì

Tu Phật thì không có cầu

     Cúi đầu mà lạy, là cầu Ma Vương!

Ma Vương dẫn lối chỉ đường

    Đường vào địa ngục, là đường tham lam

Đạo Phật không tu chữ tham

   Nếu tham tu Phật, là làm âm binh.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

42 Càng tu càng ngu càng ác là ý nói tu theo đạo nào

Câu hỏi:

Các vị từng nói: Càng tu càng ngu, càng ác. Vậy: Tu theo đạo nào thì càng ngu, càng ác, càng khó giải thoát nhất, và tại sao lại như vậy, thưa nhân dân?

Trả lời:

Phải biết tất cả các đạo ở trái đất này người nào tu bằng trí tuệ khoa học vật lý, thì tu mới đúng sự thật ở trái đất này được. Đức Phật dạy: Ở trái đất này, người nào sử dụng tánh âm của con người, thì 10 phần mê muội cả mười. Vì vậy, người tu mà không biết tánh âm dương của con người, thì:

+ Người này càng tu càng ngu. Càng ngu thì chắc chắn phải tạo nhân quả.

+ Đã bị nhân quả ở trái đất này kéo lại, thì làm sao giải thoát được?

Vì vậy, Đức Phật có dạy cho người tu theo đạo Phật phải biết, các ông bà có tu theo đạo Phật thì phải hiểu cơ bản 3 phần như sau:

+ Phần 1: Tu theo đạo Phật, trí phải thật sáng suốt mới tu.

+ Phần 2: Tu theo đạo Phật, trí không sáng suốt, càng tu càng ngu.

+ Phần 3: Tu theo đạo Phật, trí không sáng suốt, càng tu càng bị nhân quả.

Hỡi người trần thế đi tu

Trí phải sáng suốt, mới tu đạo màu

Đạo Phật tuyệt đối không cầu

Nhận ra tánh Phật, không cầu làm chi.

Tu Phật mà cầu là ngu

Trí không sáng suốt mà tu cái gì

Tu Phật thì không có cầu

Cúi đầu mà lạy, là cầu Ma Vương!

Ma Vương dẫn lối chỉ đường

Đường vào địa ngục, là đường tham lam

Đạo Phật không tu chữ tham

Nếu tham tu Phật, là làm âm binh.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam