Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Người tu thiền tông nếu muốn chết ngay để về phật giới liền có được không
Episode 612nd August 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:13

Share Episode

Shownotes

61 Người tu Thiền tông nếu muốn chết ngay để về Phật giới liền có được không

Câu hỏi:

Người tu Thiền tông đã tạo được một chút công đức đủ để mở mắt, muốn nhanh chóng được giải thoát thay vì tiếp tục sống cho đến khi mạng chung mà không vi phạm luật nhân quả, không tạo ra ác đức. Vậy có cách nào không?

Trả lời:

Tất cả người tu Thiền tông đã có công đức rồi cứ lo làm ăn, khi nào hết tuổi thọ học cho thông đường về Phật giới là đủ. Nhớ đừng tin vào bất cứ thứ gì ở trái đất này. Nếu muốn tạo công đức nhiều hay vô lượng thì tạo, đừng làm những chuyện như sau:

- Một, đừng có làm sai Giáo lý Thiền tông.

- Hai, khi đã được cấp bằng chứng nhận Thiền tông rồi là yên chí đợi ngày trở về Phật giới, lo học công thức cho thuộc là được.

- Ba, còn nếu làm thêm bất cứ việc gì khác thì chắc chắn 100% không trở về Phật giới được, mà còn có thể vĩnh viễn không trở về Phật giới được.

- Bốn, người tu Thiền tông nếu không trí tuệ, thì đừng có tu mà mang họa vào thân vĩnh viễn đó.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

61 Người tu Thiền tông nếu muốn chết ngay để về Phật giới liền có được không

Câu hỏi:

Người tu Thiền tông đã tạo được một chút công đức đủ để mở mắt, muốn nhanh chóng được giải thoát thay vì tiếp tục sống cho đến khi mạng chung mà không vi phạm luật nhân quả, không tạo ra ác đức. Vậy có cách nào không?

Trả lời:

Tất cả người tu Thiền tông đã có công đức rồi cứ lo làm ăn, khi nào hết tuổi thọ học cho thông đường về Phật giới là đủ. Nhớ đừng tin vào bất cứ thứ gì ở trái đất này. Nếu muốn tạo công đức nhiều hay vô lượng thì tạo, đừng làm những chuyện như sau:

+ Một, đừng có làm sai Giáo lý Thiền tông.

+ Hai, khi đã được cấp bằng chứng nhận Thiền tông rồi là yên chí đợi ngày trở về Phật giới, lo học công thức cho thuộc là được.

+ Ba, còn nếu làm thêm bất cứ việc gì khác thì chắc chắn 100% không trở về Phật giới được, mà còn có thể vĩnh viễn không trở về Phật giới được.

+ Bốn, người tu Thiền tông nếu không trí tuệ, thì đừng có tu mà mang họa vào thân vĩnh viễn đó.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Chapters

Video

More from YouTube