Artwork for podcast RoZh.Lab
14: کتاب زبان فضا ـ نوشته ی برایان لاوسون ـ بخش ششم ـ روابط غیرکلامی در فضا
Episode 132nd October 2020 • RoZh.Lab • Rodia&Zhabiz
00:00:00 00:34:33

Share Episode

Shownotes

 بخش ششم کتاب زبان فضا درباره ی ارتباطات غیر کلامی و زبان بدن و نقش استفاده از فضا در برقراری ارتباط می باشد. لاسون باور دارد که حرکات بدنی نقش بسزایی در برقراری ارتباط دارند و حتّی جنبه هایی از این حرکات می توانند نقشی اساسی تر از مهارت های کلامی در برقراری ارتباط ایفا کنند. این مفهوم به نظر پیچیده می رسد اما لاوسون در این بخش توضیح می دهد که ما چطور با زبان بی زبانی با هم حرف می زنیم و به اهمیت عمده ای این زبان در طراحی فضا و نحوه ی شکل گیری آن دارداشاره می کند


Links