Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Tại sao mỗi thầy dạy một kiểu
Episode 2326th July 2020 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:08

Share Episode

Shownotes

23 Tại sao mỗi thầy dạy một kiểu

Trò hỏi:

Mỗi vị thầy giảng đạo 1 kiểu cớ sao như vậy?

Thầy trả lời:

+ Chuyện này đơn giản tại vì người ta không có giáo lý, con có giáo lý rồi 10 ông giảng giống như nhau không có khác.

+ hiện nay đạo Phật không có giáo lý thành ra mỗi ông nói 1 kiểu, vì thế mà bây giờ muốn đạo Phật đi đúng hướng và các thầy giảng giống nhau thì bắt buộc quyển giáo lý phải xuất bản, phát cho tất cả các chùa, mấy thầy trụ trì học lại hết thì mấy Ổng giảng rất đúng, còn nếu mà quyển giáo lý không ra thì mỗi ông giảng 1 kiểu là vậy.

Ví dụ:

Trong Đạo Thiên Chúa người ta có cái giáo lý đó, vì thế mà nói về Đức chúa trời: “ Đức chúa trời có 3 ngôi: cha - con - và thánh thần” 3 ngôi rõ ràng như vậy nên ông cha nào giảng cũng y như vậy.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 26/07/2020 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/18pJvBZ4Otw

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-thien-tong-26-07-2020.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

23 Tại sao mỗi thầy dạy một kiểu

Trò hỏi:

Mỗi vị thầy giảng đạo 1 kiểu cớ sao như vậy?

Thầy trả lời:

+ Chuyện này đơn giản tại vì người ta không có giáo lý, con có giáo lý rồi 10 ông giảng giống như nhau không có khác.

+ hiện nay đạo Phật không có giáo lý thành ra mỗi ông nói 1 kiểu, vì thế mà bây giờ muốn đạo Phật đi đúng hướng và các thầy giảng giống nhau thì bắt buộc quyển giáo lý phải xuất bản, phát cho tất cả các chùa, mấy thầy trụ trì học lại hết thì mấy Ổng giảng rất đúng, còn nếu mà quyển giáo lý không ra thì mỗi ông giảng 1 kiểu là vậy.

Ví dụ:

Trong Đạo Thiên Chúa người ta có cái giáo lý đó, vì thế mà nói về Đức chúa trời: “ Đức chúa trời có 3 ngôi: cha - con - và thánh thần” 3 ngôi rõ ràng như vậy nên ông cha nào giảng cũng y như vậy.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam