Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Giải thích kinh Kim Cang, Độ vô số chúng sanh mà không có chúng sanh nào được diệt độ
Episode 3030th September 2022 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:20

Share Episode

Shownotes

30 Giải thích kinh Kim Cang, Độ vô số chúng sanh mà không có chúng sanh nào được diệt độ

Trò hỏi:

Trong kinh Kim Cang Mật Tích, Đức Phật nói: Ta đều độ chứng được vô dư Niết bàn, độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh như thế mà không có chúng sanh là kẻ được độ. Xin giải thích rõ cho chúng tôi được rõ thông ạ!

Thầy trả lời:

Người dịch kinh Kim Cang này sai ý nghĩa. Câu chuyện này, tỳ kheo Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn! Con ngồi thiền làm sao an trụ tâm và hàn phục tâm cho con thanh tịnh? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con! Đức Phật dạy: Này ông Tu Bồ Đề! Ông ngồi thiền mà muốn tâm ông thanh tịnh thì ông phải độ hết 9 loài chúng sanh vào vô dư y Niết bàn mà ông không thấy có chúng sanh nào được diệt độ là ông đã an phục tâm và hàn phục tâm ông rồi đó. Trong kinh Kim Cang là quyển kinh Đức Phật dạy tu thiền có thành tựu theo nhân quả ở trái đất này chứ không phải dạy tu giải thoát.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam


DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 30/09/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/9LvnP_g7dK4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-30-09-2022-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

30 Giải thích kinh Kim Cang, Độ vô số chúng sanh mà không có chúng sanh nào được diệt độ

Trò hỏi:

Trong kinh Kim Cang Mật Tích, Đức Phật nói: Ta đều độ chứng được vô dư Niết bàn, độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh như thế mà không có chúng sanh là kẻ được độ. Xin giải thích rõ cho chúng tôi được rõ thông ạ!

Thầy trả lời:

Người dịch kinh Kim Cang này sai ý nghĩa. Câu chuyện này, tỳ kheo Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn! Con ngồi thiền làm sao an trụ tâm và hàn phục tâm cho con thanh tịnh? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con! Đức Phật dạy: Này ông Tu Bồ Đề! Ông ngồi thiền mà muốn tâm ông thanh tịnh thì ông phải độ hết 9 loài chúng sanh vào vô dư y Niết bàn mà ông không thấy có chúng sanh nào được diệt độ là ông đã an phục tâm và hàn phục tâm ông rồi đó. Trong kinh Kim Cang là quyển kinh Đức Phật dạy tu thiền có thành tựu theo nhân quả ở trái đất này chứ không phải dạy tu giải thoát.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam